نویسنده = شهناز خادمی زاده
تعداد مقالات: 4
3. Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL)

دوره 25، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 55-70

10.22055/slis.2019.14851

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو