تعداد مقالات: 236
1. سخن آغازین

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-3


3. درگذشت استاد

دوره 20، 11، بهار و تابستان، تابستان 1392، صفحه 1-2


4. تغییر و ضرورت تحول در رشته

دوره 20، 12، پاییز و زمستان، تابستان 1392، صفحه 1-2


5. فقر دانش اطلاع شناسی در حوزههای مختلف علوم

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 1-2

غلامرضا حیدری


7. مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21

دوره 18، 8، پاییز و زمستان، زمستان 1390، صفحه 1-26

مرتضی کوکبی؛ میترا پشوتنی زاده؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده


8. اندر لزوم تحول در رشته

دوره 21، 13، بهار و تابستان، تابستان 1393، صفحه 1-3

عبدالحسین فرج پهلو


12. ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 1-20

10.22055/slis.2018.11650

حمید احمدی؛ فریده عصاره؛ غلامرضا حیدری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


16. ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 1-20

10.22055/slis.2017.22265.1344

عبدالحسین فرج پهلو؛ مهری شهبازی؛ علی رضا رحیمی؛ فریده عصاره


19. بزرگان کوچک و اطلاعات

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22055/slis.2017.15925.1157

زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا رجبی


20. نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 1-14

10.22055/slis.2018.14930.1129

خدیجه مرادی؛ سعید رضایی شریف آبادی


21. Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22055/slis.2019.24160.1423

مرتضی کوکبی؛ فاطمه سبزی زاده؛ غلامرضا حیدری


23. Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University

دوره 25، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 1-12

10.22055/slis.2019.14849

زاهد بیگدلی؛ فرزانه قنادی نژاد


25. شناسنامه

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388