دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

غلامرضا حیدری


2. بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی


3. هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

فاطمه باجی؛ زاهد بیگدلی؛ عبداله پارسا


4. تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.12656

مریم عبدالله زاده تربتی؛ مینا ذاکرشهرک


5. جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.12658

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی


6. جٌستاری در جامعه شناسی خواندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.12659

فریده عصاره؛ منصور کوهی رستمی


7. مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.13423.1074

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرج پهلو


8. بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.19462.1280

الهه امتی؛ امیر رضا اصنافی؛ سید جواد قاضی میرسعید


9. بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1396

10.22055/slis.2017.10535.1003

هاجر ستوده؛ مریم یقطین


10. راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1396

10.22055/slis.2017.12785

حیدر مختاری؛ حمیدرضا رضایی امیدی؛ سودابه نوذری


11. بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22055/slis.2017.17803.1221

زهرا آجری دستجه؛ عباس قلتاش


12. ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.22729.1358

رضا کریمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره


13. بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.21553.1326

محمد سالخورده؛ صالح رحیمی؛ امین زارع


14. امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.19062.1263

آصفه حدادپور؛ بهجت طاهری؛ لیلا حسینی


15. میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.16751.1181

محمود مرادی؛ امین زارع؛ فیض الله وقاصفت


16. بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.16507.1178

منیره غریبه نیازی؛ سعید رضایی شریف آبادی


17. عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1396

10.22055/slis.2017.19104.1266

امین زارع؛ ثریا زنگنه؛ سارا بهرامی نیا؛ محمود مرادی


18. بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1396

10.22055/slis.2017.23534.1392

محمدرضا فرهادپور؛ الهه بهمئی


19. ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1396

10.22055/slis.2017.24056.1416

علی بیرانوند؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی


20. ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1396

10.22055/slis.2018.24115.1418

علی جلالی دیزجی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فرزانه دواشی؛ مهدی رحمانی


21. امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1396

10.22055/slis.2018.15942.1346

فریبرز درودی؛ محمدمهدی مهدیان؛ آمنه سلیمانی


22. بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1396

10.22055/slis.2018.24832.1446

مریم زاهدیان؛ علی حسین قاسمی؛ سید جواد قاضی میر سعید؛ زیور صباغی نژاد


23. بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1397

10.22055/slis.2018.23509.1390

محمدرضا فرهادپور؛ نجمه پوستی زاده؛ فریبرز فروتن


25. تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1397

10.22055/slis.2018.20033.1293

سعیده خلیلیان؛ میترا پشوتنی زاده