دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

غلامرضا حیدری


2. بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی


3. هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

فاطمه باجی؛ زاهد بیگدلی؛ عبداله پارسا


4. تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.12656

مریم عبدالله زاده تربتی؛ مینا ذاکرشهرک


5. جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.12658

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی


6. جٌستاری در جامعه شناسی خواندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.12659

فریده عصاره؛ منصور کوهی رستمی


7. مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.13423.1074

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرج پهلو


8. بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.19462.1280

الهه امتی؛ امیر رضا اصنافی؛ سید جواد قاضی میرسعید


9. بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1396

10.22055/slis.2017.10535.1003

هاجر ستوده؛ مریم یقطین


10. راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1396

10.22055/slis.2017.12785

حیدر مختاری؛ حمیدرضا رضایی امیدی؛ سودابه نوذری


11. بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22055/slis.2017.17803.1221

زهرا آجری دستجه؛ عباس قلتاش


12. میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.16751.1181

محمود مرادی؛ امین زارع؛ فیض الله وقاصفت


13. بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.16507.1178

منیره غریبه نیازی؛ سعید رضایی شریف آبادی


14. عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1396

10.22055/slis.2017.19104.1266

امین زارع؛ ثریا زنگنه؛ سارا بهرامی نیا؛ محمود مرادی


15. بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1396

10.22055/slis.2017.23534.1392

محمدرضا فرهادپور؛ الهه بهمئی


16. ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1396

10.22055/slis.2018.24115.1418

علی جلالی دیزجی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فرزانه دواشی؛ مهدی رحمانی


17. امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1396

10.22055/slis.2018.15942.1346

فریبرز درودی؛ محمدمهدی مهدیان؛ آمنه سلیمانی


18. بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1396

10.22055/slis.2018.24832.1446

مریم زاهدیان؛ علی حسین قاسمی؛ سید جواد قاضی میر سعید؛ زیور صباغی نژاد


19. بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1397

10.22055/slis.2018.23509.1390

محمدرضا فرهادپور؛ نجمه پوستی زاده؛ فریبرز فروتن


21. تاثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان، سال 1394)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1397

10.22055/slis.2018.20033.1293

سعیده خلیلیان؛ میترا پشوتنی زاده


23. شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.18393.1248

کبری رئوفی؛ نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


24. ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.25510.1474

سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی


27. آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

10.22055/slis.2018.21800.1334

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ نادر رازقی؛ حسنعلی آقاجانی


29. بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1397

10.22055/slis.2018.15429.1144

معصومه مسلمی؛ محمد فرج پور


30. بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1397

10.22055/slis.2018.26872.1519

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده


31. بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397

10.22055/slis.2018.24910.1447

محمد رضا بهرنگی؛ زینب ایزدیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


32. همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1397

10.22055/slis.2018.27285.1530

شهرام عبدی آذر؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


33. بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1397

10.22055/slis.2019.28031.1554

سید نورالدین انواریان؛ غلامرضا حیدری؛ زهیر حیاتی


34. وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

10.22055/slis.2019.27140.1528

علی اکبر خاصه؛ لیلا زمانی؛ فرامرز سهیلی


35. تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

10.22055/slis.2019.27678.1544

صفیه طهماسبی لیمونی؛ فروزان طبیبیان


36. تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

10.22055/slis.2019.26205.1501

محسن حاجی زین العابدینی؛ مریم میرزایی؛ نجمه سالمی؛ مهدی رحمانی


37. بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.21857.1337

اورانوس تاج الدینی؛ مرضیه بنی‌اسدی


38. نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.22438.1348

محسن نوکاریزی؛ فهیمه رجبی؛ معصومه تجعفری


39. رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.26600.1507

عباس دولانی؛ میترا شکوری فسقندیس؛ معصومه کربلا آقایی کامران


41. شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.22896.1367

فریبرز درودی؛ طاهره صادقی خرمدشتی


42. رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

10.22055/slis.2019.27555.1539

هادی هراتی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ نجلا حریری


43. شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1398

10.22055/slis.2019.25273.1463

احمد زندوانیان؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری؛ مریم کیان


44. بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

10.22055/slis.2019.25580.1477

فاطمه زرمهر؛ علی منصوری؛ مرجان کاظمی


45. پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

10.22055/slis.2019.28728.1573

زهره افشار؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ میترا قیاسی


46. شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1398

10.22055/slis.2019.29524.1603

فیروزه زارع فراشبندی؛ الهام کوه کن؛ غلامرضا رجبی؛ سعید یوسفیان


47. بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

10.22055/slis.2019.28267.1560

مصطفی امینی؛ نجلا حریری؛ مجید غیوری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ سید مهدی طاهری


49. شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1398

10.22055/slis.2019.29473.1597

افسانه شهرابی؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ سید علی اصغر رضوی


50. بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1398

10.22055/slis.2019.28850.1575

ژاله نریمیسایی


51. بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1398

10.22055/slis.2019.28682.1569

رعنا کوثری؛ علی حسین قاسمی؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ سید جواد قاضی میرسعید


52. بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398

10.22055/slis.2019.22443.1349

محمدرضا فرهادپور؛ سیمین رضائی


53. فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

10.22055/slis.2019.29497.1601

محمد حسن زاده؛ زینب غیوری


54. به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22055/slis.2019.18386.1247

عظیمه مظفری؛ زهیر حیاتی؛ افسانه مظفری


55. بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

10.22055/slis.2019.30152.1625

محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ المیرا کریمی


56. توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1398

10.22055/slis.2019.23935.1411

صبا صارمی نیا؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ غلامعلی منتظر


57. ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/slis.2019.29707.1610

خاطره اسمعیلی رنجبر؛ نجلا حریری؛ مژده سلاجقه؛ فهیمه باب الحوائجی


58. عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22055/slis.2019.31157.1656

لاله فروتن راد؛ هاجر زارعی؛ عصمت مومنی؛ سید جواد مرتضوی امیری


59. تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22055/slis.2019.29191.1587

مهدیه مومن آبادی؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری؛ زهرا اباذری


60. اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22055/slis.2019.30837.1646

علی بیرانوند؛ احمد شعبانی؛ سعید مظلومیان


61. بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22055/slis.2019.29868.1617

فرامرز سهیلی؛ سرگل رحیمی


62. تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22055/slis.2019.30680.1641

معصومه معظمی؛ نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی


64. بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

10.22055/slis.2020.28641.1568

صالح رحیمی؛ محمد محمدی؛ محمود مرادی


65. چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

10.22055/slis.2020.24193.1424

فرج اله رحیمی؛ جواد پور کریمی؛ سیده زهرا سالاری؛ رضا صالحی


66. سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش (نمونه‌پژوهشی: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

10.22055/slis.2020.32325.1691

سلیمان شفیعی؛ داریوش غفاری؛ محسن جعفری


67. مدل تحلیل مسیر روابط باورهای معرفت‌شناختی، نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

10.22055/slis.2020.30322.1631

پروین نجف پور مقدم؛ زهره چراغی؛ فرهاد احمدی اصل


68. تاثیر عوامل شاداب سازی کتابخانه‌ بر جذب کاربران: بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22055/slis.2020.28263.1559

امین زارع؛ محمود مرادی؛ محسن جعفری


69. تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

10.22055/slis.2020.23862.1404

فرخنده صالحی؛ حبیب الله رودساز؛ یوسف محمدی مقدم


70. بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1399

10.22055/slis.2020.25185.1459

پرستو پارسایی محمدی؛ فریدون آزاده؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ابتسام سواری


71. عوامل تعیین کننده دریافت استناد در پروانه‌های ثبت اختراع با استفاده از تحلیل بقاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1399

10.22055/slis.2020.31765.1671

فرامرز سهیلی؛ شیوا شیردوانی


72. بررسی و مقایسه تطبیقی نرم افزار سیمرغ و میراث جام جم در سازمان صداوسیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1399

10.22055/slis.2020.28615.1566

فرامرز سهیلی؛ مینوش عزتی؛ علی اکبر خاصه


73. پیش‏ بینی میزان مطالعه براساس سرمایه‏ های فرهنگی و اجتماعی کاربران کتابخانه‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1399

10.22055/slis.2020.31926.1674

صالح رحیمی؛ زینب سعادت‌نیا


74. رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1399

10.22055/slis.2020.29258.1589

حیدر اسماعیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی


75. بررسی رفتار اطلاع‏ یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش ‏آموزان 15 تا 18 ساله مدارس هوشمند شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

10.22055/slis.2020.32021.1678

الهه ناصری؛ مریم صراف‌زاده؛ علیرضا نوروزی


76. بررسی رابطه بین محیط علمی، تجربه پژوهشی و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

10.22055/slis.2020.29523.1602

اورانوس تاج الدینی؛ محمدباقر نگهبان؛ حمید خواجه


77. رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

10.22055/slis.2020.27824.1548

فاطمه مکی زاده؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فرزانه سعادت


78. واکاوی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با میانجی گری مدیریت دانش فردی(مطالعه موردی:کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

10.22055/slis.2020.31821.1672

عباس حسین زاده بندقیری؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ علی اصغر رضوی


79. اطلاع یابی سلامت در هنگام همه گیری بیماری: مطالعه موردی شهروندان کرمانشاهی در بحران شیوع کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.22055/slis.2020.33088.1715

امین زارع


80. بررسی وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22055/slis.2020.25714.1482

جلال قاسمیان؛ ایرج رداد