بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف این مقاله، ارائه مدل نظری از چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی به‌عنوان عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در کتابخانه‌ها است تا نشان دهد این عوامل چگونه می‌توانند بر هر مرحله از فرایند تغییر اثر بگذارند.
روش: با بررسی متون مربوط به مدیریت تغییر، یک چارچوب نظری بر پایه "نظریه تغییر سه مرحله‌ای"، "نظریه میدانی" و "مدل نیروهای میدانی" لوین استخراج و فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در سه مرحله (انجمادزدایی، اجرای تغییر و انجماد مجدد) ترسیم شد. نیروهای مؤثر بر هر مرحله از این فرایند، با استفاده از نظریه میدانی، نیروهای بازدارنده و پیش‌برنده در دو بعد فردی و سازمانی شناسایی شدند. از میان نیروهای بازدارنده، بر پایه نظریه زولانسکی، چسبندگی دانش و عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر ایجاد آن، و از میان نیروهای پیش‌برنده، آموخته‌زدایی در دو سطح فردی و سازمانی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تغییر برنامه‌ریزی شده در صورتی با موفقیت همراه است که عوامل فردی و سازمانی چسبندگی دانش به‌عنوان نیروهای بازدارندة تغییر کاهش، و آموخته‌زدایی فردی و سازمانی به‌عنوان نیروهای پیش‌برنده تغییر افزایش یابند.
اصالت: گرچه در متون به نیروهای بازدارنده و پیش‌برنده تغییر تأکید شده ولی تاکنون، به تحلیل این نیروها از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی در سه مرحله انجمادزدایی، اجرای تغییر و انجماد مجدد پرداخته نشده است. مدل نظری ارائه شده می‌تواند به تسهیل و موفقیت مدیریت تغییر در سازمان‌ها و به‌ویژه کتابخانه‌ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking planned change process from the perspective of knowledge stickiness and unlearning: Presenting a theoretical model

نویسندگان [English]

  • Somaye Sadat Akhshik 1
  • Mehri Parirokh 2
  • Mohammad Hossein Dayani 2
1 Ferdowsi university of Mashhad.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this paper is to propose a theoretical model of knowledge stickiness and unlearning as the factors affecting the planned change process to show how these factors can influence every stage of the change process.
Methodology: Reviewing the change management literature, a theoretical framework extracted from the Lewin’s "three-step change theory", "field theory" and "force field model" and the process of planned change illustrated in three phases (unfreezing, moving to change and refreezing). Forces affecting each phases of the process, using field theory, restraining and driving forces at both the individual and the organizational were identified. Based on the Szulanski’s theory, knowledge stickiness and individual and organizational factors affecting it as the restraining forces, and through the driving forces , unlearning in both individual and organizational levels were analyzed.
Findings: If individual and organizational forces related to knowledge stickiness as restraining forces reduced and individual and organizational unlearning decreased, the planned change can be successful.
Originality: Although driving and restraining forces of change emphasized in literature, but in knowledge stickiness and unlearning perspective in three phases of unfreezing, moving to change and refreezing, these forces are not analyzed yet. In this article these forces and the way that they influence on the planned change process presented in the theoretical model. Expected that this theoretical model to help facilitate successful change management in organizations and libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change management
  • Planned change
  • Knowledge stickiness
  • Unlearning