بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه چمران

2 مدرس دانشگاه پیام نور

3 کارمند نهاد کتابخانه

چکیده

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی کاربران(اعضاء) در کتابخانه­های عمومی استان لرستان بر اساس مدل کیفیت خدمات سروپرف می باشد.
روش: روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی - مقطعی است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی اعضای کتابخانه­های عمومی استان لرستان است که از بین آن ها 383 نفر با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران، به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش دستیابی به نمونه­ها، نمونه­گیری تصادفی نظامند بود و از ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری داده­های مورد نظر استفاده شد. داده­های جمع­آوری شده با کمک نرم افزار  16spss  مورد تجزیه و  تحلیل قرار گرفت .
یافته­ ها: بر اساس تحلیل داده­ها، بین هر پنچ بعد کیفیت خدمات یعنی ملموسات، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، همدلی و اطمینان خاطر، با میزان رضایتمندی کاربران(اعضاء) همبستگی مستقیم و معنی­دار وجود دارد. یعنی با بالا رفتن سطح  کیفیت خدمات در هر 5 آن، میزان رضایتمندی اعضاء نیز افزایش می­یابد. بر اساس تحلیل رگرسیون چندمتغیره، 5 بعد مورد بررسی، توانستند 295/0 درصد از واریانس میزان رضایتمندی کاربران را پیشبینی کنند. بعد ملموسات قویترین و بعد  اطمینان خاصر ضعیفترین تاثیر را بر میزان رضایتمندی داشتند.
ارزش/اصالت: سنجش رضایتمندی و تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر آن، می تواند مسئولان این سازمان را از عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی اعضای این کتابخانه ها آگاه ساخته و راه را برای اصلاح و رفع کمبودها و برطرف نمودن نقاط ضعف در این زمینه هموار سازد. 

کلیدواژه‌ها