بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد نهاد کتابخانه های عمومی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی و چرایی عدم مشارکت مردم در حوزه کتابخانه ها از دیدگاه خیرین است.
روش: پژوهش حاضر به روش تحقیق کیفی انجام شده است. خیرین شهر اصفهان به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مشارکت در حوزه کتابخانه ها و کتابخانه سازی نسبت به سایر حوزه ها از جمله بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از اقبال کمتری برخوردار است. عدم احساس نیاز جامعه به کتابخانه، پایین بودن سرانه مطالعه، فقدان اطلاع‌رسانی و تبلیغات در خصوص اقدامات و سودمندی کتابخانه ها، عدم آشنایی خیرین با رسالت‌های کتابخانه ها و عدم درخواست مسئولین امر از خیرین جهت فعالیت در این حوزه، از دلایل اصلی مشارکت پایین در این حوزه محسوب می شوند.
اصالت: با توجه به نتایج پژوهش تبیین کارآمدی و سودمندی هر حوزه از جمله خدمات کتابخانه ها به عنوان اصل اصلی و پایه و تبلیغات و اطلاع رسانی و درخواست‌های فراگیر در این راستا منجر به افزایش مشارکت‌های مردمی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز

نویسنده [English]

  • Ali Mansoori 1
چکیده [English]

هدف: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی و چرایی عدم مشارکت مردم در حوزه کتابخانه ها از دیدگاه خیرین است.
روش: پژوهش حاضر به روش تحقیق کیفی انجام شده است. خیرین شهر اصفهان به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مشارکت در حوزه کتابخانه ها و کتابخانه سازی نسبت به سایر حوزه ها از جمله بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از اقبال کمتری برخوردار است. عدم احساس نیاز جامعه به کتابخانه، پایین بودن سرانه مطالعه، فقدان اطلاع‌رسانی و تبلیغات در خصوص اقدامات و سودمندی کتابخانه ها، عدم آشنایی خیرین با رسالت‌های کتابخانه ها و عدم درخواست مسئولین امر از خیرین جهت فعالیت در این حوزه، از دلایل اصلی مشارکت پایین در این حوزه محسوب می شوند.
اصالت: با توجه به نتایج پژوهش تبیین کارآمدی و سودمندی هر حوزه از جمله خدمات کتابخانه ها به عنوان اصل اصلی و پایه و تبلیغات و اطلاع رسانی و درخواست‌های فراگیر در این راستا منجر به افزایش مشارکت‌های مردمی خواهد شد.