بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف در بازه زمانی 1991-2011 بر اساس شاخص سرانه انتشار است. روش پژوهش، پیمایشی با رویکرد علم سنجی است. داده ها با استفاده از نمایه استنادی علوم از پایگاه های استنادی تامسون رویترز جمع آوری شده اند. رده بندی موضوعی پژوهشگران به دو روش صورت گرفت: بر اساس مقولات موضوعی مجلات و بر اساس گروه آموزشی یا پژوهشی پژوهشگر که در وابستگی سازمانی وی منعکس شده است. یافته ها نشان داد سرانه کلی انتشار پژوهشگران ایرانی در طول بازه زمانی 21 ساله برابر با 07/51 است. رده موضوعی شیمی بیشترین سرانه انتشار و رده موضوعی علوم کشاورزی کمترین سرانه انتشار را به خود اختصاص داده اند. گروه آموزشی بیوفیزیک بیشترین سرانه انتشار و گروه آموزشی پاتوبیولوژی کمترین سرانه انتشار را کسب کرده اند. نتایج آزمون ها نشان داد که میان سرانه انتشار رده های موضوعی و گروه های آموزشی مختلف اختلاف معناداری وجود دارد و این اختلاف به رده های بیولوژی و بیوشیمی، شیمی، مهندسی، علوم مواد و چندرشته ای با برخی دیگر از رده های موضوعی باز می گردد. همچنین، این اختلاف در میان گروه آموزشی شیمی با برخی دیگر از گروه ها نیز مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها