راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 عضو هیات علمی کتابخانه ملی ج. ا. ا.

چکیده

مقدمه و هدف: اصل درست‌نویسی اصل مشترک نوشتن به یک زبان است. درست‌نویسی، به‌ویژه در نوشتار علمی ضروری و عامل روان و سلیس بودن متن است. هدف این مطالعه نگاهی نقادانه به مسائل و مشکلات ویرایشی نوشته‌های مربوط به علم اطلاعات و دانش‌شناسی از لابه‌لای مقالات منتشر شده در مجلات جاری این رشته به زبان فارسی است.
روش: تعداد 89 مقالۀ منتشر شده در آخرین شماره از یازده عنوان مجلۀ فارسی این رشته، در تابستان و پاییز 1392 تحلیل محتوا و از نظر مسائل ویرایشی در سه نوع ویرایش (فنی، ساختاری-زبانی، و محتوایی یا تخصصی) بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دهندۀ وجود نارسایی‌های زیاد در این زمینه و حاکی از راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های این رشته در هر سه نوع ویرایش بود.
نتیجه‌گیری: آموزش کاربردی زبان فارسی در دورۀ تحصیلات دانشگاهی، دقت نویسندگان در نوشتن مقالات، حساسیت داوران و وسواس ویراستاران برای رفع نسبی این نارسایی‌ها کاری لازم است.

کلیدواژه‌ها