ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 هضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسلامی، از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء علمی صورت گرفته است.
روش‌: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی مراکز پژوهشی اسلامی به تعداد 2328 نفر است .ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که بر اساس یافته‌های پژوهش فرج پهلو ، عصاره و کریمی (1395) تدوین‌شده بود.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که از نظر پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی مراکز پژوهشی اسلامی، متغیرهای زیرساخت هوش، کنشگران هوش، اطلاعات هوش، زیرساخت خلاقیت، کنشگران خلاقیت، اطلاعات خلاقیت، توانمندی‌های پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی و ویژگی‌های شخصیتی در وضعیت مناسبی قرار دارند. اما زیرساخت مشارکت، کنشگران مشارکت و اطلاعات مشارکت دچار ضعف هستند و نیاز به تقویت دارند.
نتیجه‌گیری: در محیط‌های مراکز پژوهشی اسلامی برای تسهیل در خلق دانش به‌طور نسبی اقدامات مناسبی صورت گرفته است. اما مسئولان و دست‌اندرکاران می‌توانند با استفاده از نتایج ارزیابی خلق دانش در محیط مراکز پژوهشی اسلامی سعی در برطرف کردن نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the knowledge creation environment in Iranian Islamic research

نویسندگان [English]

  • reza karimi 1
  • A. Hossein farajpahlou 2
  • f osareh 3
1 department of Library and Information Science, Faculty of Humanities,University of Qom,
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science,Shahid Chamran University,
3 Professor,Department of Knowledge and Information Science,Shahid Chamran University,
چکیده [English]

Purpose: the aim of this research is Evaluation knowledge – creation BA environment in Iranian Islamic research Centers
Method: The present study is an applied research. The method of data collection is survey.. The main instrument for data collection was a questionnaire with 30 questions for knowledge creation BA environment, 7 questions for Capabilities of researchers and faculty members, 5 questions for Personality Traits. Evaluation research performances Based on of researcher’s research activities were weighted. The study population consisted of all researchers and faculty members’ Iranian Islamic research Centers.
Finding: The results of the knowledge creation BA environment model showed that Nine dimensions Infrastructure Intelligence, Actors Intelligence, Information Intelligence, Infrastructure Imagination, actors Imagination, Information Imagination, Personality Traits , Capabilities of researchers and faculty members are in good condition.of the knowledge creation BA environment in Iranian Islamic research Centers..Infrastructure. But Involvement, Actors Involvement, Information Involvement, are weak and need to be strengthened.
Result: Evaluation knowledge – creation BA environment To facilitate knowledge creation Appropriate measures have been taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation knowledge – creation BA environment
  • Personality traits
  • research performance
  • Iranian Islamic research Centers