ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 هضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسلامی، از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء علمی صورت گرفته است.
روش‌: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی مراکز پژوهشی اسلامی به تعداد 2328 نفر است .ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که بر اساس یافته‌های پژوهش فرج پهلو ، عصاره و کریمی (1395) تدوین‌شده بود.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که از نظر پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی مراکز پژوهشی اسلامی، متغیرهای زیرساخت هوش، کنشگران هوش، اطلاعات هوش، زیرساخت خلاقیت، کنشگران خلاقیت، اطلاعات خلاقیت، توانمندی‌های پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی و ویژگی‌های شخصیتی در وضعیت مناسبی قرار دارند. اما زیرساخت مشارکت، کنشگران مشارکت و اطلاعات مشارکت دچار ضعف هستند و نیاز به تقویت دارند.
نتیجه‌گیری: در محیط‌های مراکز پژوهشی اسلامی برای تسهیل در خلق دانش به‌طور نسبی اقدامات مناسبی صورت گرفته است. اما مسئولان و دست‌اندرکاران می‌توانند با استفاده از نتایج ارزیابی خلق دانش در محیط مراکز پژوهشی اسلامی سعی در برطرف کردن نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the knowledge creation environment in Iranian Islamic research

نویسندگان [English]

  • reza karimi 1
  • A. Hossein farajpahlou 2
  • f osareh 3
1 department of Library and Information Science, Faculty of Humanities,University of Qom,
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science,Shahid Chamran University,
3 Professor,Department of Knowledge and Information Science,Shahid Chamran University,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation knowledge – creation BA environment
  • Personality traits
  • research performance
  • Iranian Islamic research Centers