بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی موانع و راهبردهای ارتقاء اشتراک دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و ارائه راه‌کارهایی جهت ارتقاء اشتراک دانش دراین سازمان‌هااست.
روش: برای گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضراز پرسشنامه چونگ، یوین و گان، استفاده شده است. این پرسشنامه پس از اعتباریابی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت، تأهل، رشته تحصیلی (به جز در مؤلفه راهبردهای ارتقای تبادل دانش)، سطح تحصیلات و سن بر فرآیند اشتراک دانش در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه اثرگذار نیست. سابقه شغلی اثری بر فرآیند اشتراک دانش و فرآیند کارابودن تبادل دانش دربین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه ندارد. اما سابقه شغلی بر مؤلفه-های کسب دانش و راهبردهای ارتقای تبادل دانش درکتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه اثر دارد. اکثرکتابداران ازفناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای اشتراک دانش استفاده می‌نمایند. فرهنگ موجود درکتابخانه مهمترین مانع درفرآینداشتراک دانش تلقی می شودوترغیب به انتشاردانش خوددر وبگاه کتابخانه مهمترین راهبردبرای ارتقای تبادل دانش است. 
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگراین است که فراینداشتراک دانش درکتابخانه های عمومی استان کرمانشاه درجریان است هرچند، موانعی نیزدرکامیابی فرایند اشتراک دانش دراین کتابخانه ها وجوددارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Barriers of Knowledge Sharing and Offreing Guidelines to Improve KS among Kermanshah Public librarians

چکیده [English]

Purpose:This study aim was to identify obstacles and strategies for the promotion of knowledge sharing in public libraries of Kermanshah province, and rendering solutions to enhance KS in these organizations.
Methodology: Collectting data on this study, Chong, Yuen, & Gan’s (2014) questionnaire has been used. Research population included all employees of the public library in Kermanshah Province.
Findings: The results showed that the demographic features such as field of study, gender, marriage, education level, and the age, have no impacts on the process of KS in the public library of Kermanshah province. Job experience has no affects on the process and effectiveness of KS. But, Job experience has effects on KS and strategies for promoting KS. Most librarians use ICT for KS. Culture of the library is the most important obstacle in the process of KS and the dissemination of knowledge on the library website is the most important strategy for the promotion of KS.
Results: KS process in the public libraries of Kermanshah is underway. However, there are obstacles in the success of knowledge sharing process in this libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge sharing
  • knowledge aquiring
  • public libraries of kermanshah province