امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر بررسی وضعیت مولفه‌های فرهنگ و ساختار سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت های مورد نیاز جهت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش: این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و تعداد نمونه 313 نفر به دست آمد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 4 حیطه و 35 سوال بود
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از این بود که از دیدگاه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ یک از مولفه‌های فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، ساختارسازمانی و فناوری اطلاعات در وضعیت مناسبی جهت استقرار مدیریت دانش قرار ندارند.
نتیجه‌گیری: به منظور بهره مند شدن از مزایای بی شمار مدیریت دانش مانند فرصت هایی برای صرفه جویی های اساسی، بهبودهای قابل توجه در عملکرد افراد ، افزایش همکاری‌ها، بهبود مهارت‌های کارکنان، لازم است تقویت این زیرساخت‌ها توسط مدیران و برنامه ریزان دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه و عنایت خاص قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of knowledge management establishment base on necessary infrastructure in Isfahan University of Medical

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • organizational culture
  • Information technology