امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارمند

چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر بررسی وضعیت مولفه‌های فرهنگ و ساختار سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت های مورد نیاز جهت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش: این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و تعداد نمونه 313 نفر به دست آمد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 4 حیطه و 35 سوال بود
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از این بود که از دیدگاه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ یک از مولفه‌های فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، ساختارسازمانی و فناوری اطلاعات در وضعیت مناسبی جهت استقرار مدیریت دانش قرار ندارند.
نتیجه‌گیری: به منظور بهره مند شدن از مزایای بی شمار مدیریت دانش مانند فرصت هایی برای صرفه جویی های اساسی، بهبودهای قابل توجه در عملکرد افراد ، افزایش همکاری‌ها، بهبود مهارت‌های کارکنان، لازم است تقویت این زیرساخت‌ها توسط مدیران و برنامه ریزان دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه و عنایت خاص قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of knowledge management establishment base on necessary infrastructure in Isfahan University of Medical

چکیده [English]

Purpose: The aim of this paper is to survey cultural elements and organizational structure, human resources and information technology for implementing knowledge management in Isfahan University of Medical Sciences.
Methods: This study is a descriptive survey and the statistical population included all experts working in Isfahan University of Medical Sciences was formed. The sample size was 313 people. Questionnaire was designed. For data analysis, SPSS statistical software was used.
Results: Data analysis showed that the Opinions of Experts of Isfahan University of Medical Sciences None of the organizational culture, human resources, organizational structure and information technology are not in good condition for the establishment of knowledge management.
Conclusion: Given that the infrastructure foundation, and successfully promoter forces in the establishment of knowledge management, In order to benefit from the numerous advantages of knowledge management as opportunities for substantial savings, significant improvements in performance it is necessary to strengthen the infrastructure managers and planners should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • organizational culture
  • Information technology