میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی/ کتابخانه امام رضای کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی به اصول اخلاق حرفه ای با توجه به سن، سطح تحصیلات، جنسیت، و وضعیت تاهل آنان بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و با استفاده از روش پیمایشی انجام شد و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد.
یافته ها: کتابداران کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی آشنایی کمی با اخلاق حرفه ای دارند
نتیجه گیری: نتایج مربوط به اولویت بندی مولفه های اخلاق حرفه ای از دیدگاه کتابدارن نشان داد اولویت بندی اهمیت مولفه های اخلاق حرفه ای حاکی از آن بود که مسئولیت در قبال حرفه در اولویت اول، مسئولیت در مقابل خود در اولویت دوم، مسئولیت در قبال جامعه در اولویت سوم، مسئولیت در قبال سازمان در اولویت چهارم، مسئولیت در قبال متخصصان سایر رشته ها در اولویت پنجم، مسئولیت در قبال استفاده کنندگان در اولویت ششم و مسئولیت در قبال همکاران در اولویت هفتم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The level of knowledge about professional ethics among librarians of the libraries affiliated to Astan Qods Razavi: Report of a research

نویسنده [English]

  • Amin Zare 1
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to investigate the level of knowledge about professional ethics among librarians of the libraries affiliated to Astan Qods Razavi according to age, gender, educational level, marriage condition and other demographic variances.
Methodology: According to the type of research this research was descriptive one and done by the using of survey method. Data were gathered via questionnaire.
Findings: Findings showed that the level of knowledge about professional ethics among librarians of the libraries affiliated to Astan Qods Razavi is low.
Conclusion: Results of research showed that the viewpoint of librarian toward the responsibility about profession ranked at the first level followed by responsibility about self, society, organization, specialists, users and colleagues. Results also showed that age, gender, educational level, and other demographic variances have significant correlation with The level of knowledge about professional ethics among librarians of the libraries affiliated to Astan Qods Razavi

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional ethics
  • Librarians
  • Astan Qods Razavi