بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان صحت استنادی پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1393-1390 بود. روش: روش پژوهش تحلیلی پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام پایان‌نامه‌های دفاع شده در سال‌های تحصیلی 1393-1390 دانشگاه شهید بهشتی به‌تعداد 6251 پایان‌نامه بود. تعداد 2381 استناد به‌عنوان نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای تصادفی بود. تعداد 8 استناد از هر پایان‌نامه از نظر مطابقت با شیوه‌نامه استنادی مورد استفاده، انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی محقق ساخته بود که بر اساس پژوهش آزاده، واعظ و قریب (1388) تهیه گردید. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین خطای استنادی منابع براساس نوع منبع استنادی، زبان منبع استنادی، مقطع تحصیلی، دانشکده و سال دفاع پایان‌نامه تفاوت آماری معناداری وجود دارد. اما مولفه جنسیت بر میزان صحت استنادی پایان‌نامه‌ها تاثیر قابل توجهی ندارد. نتیجه گیری: عوامل مختلفی را می‌توان در بروز وضعیت نامطلوب استناددهی در پایان‌نامه‌ها برشمرد. اعمال راهکارهایی از جمله تخصیص بخشی از نمره پایان‌نامه به صحت استنادهای ارائه شده، برگزاری گارگاه‌های آموزشی و استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت منابع؛ پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on citation accuracy of thesis in Shahid Beheshti University in the period of 1390-1393

نویسنده [English]

  • Mehdi Rahmani 1
چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to verify the accuracy of citation of defended thesis in Shahid Beheshti University in the period of 2012-2015. Method: This research is in the form of survey and the statistical population included all thesis defended in the academic years 2012-2015 in Shahid Beheshti University, finally 2381 citation were selected as the sample in this study. For data collection, observation and citation searching through databases and search engines were used; a data collection tool was checklist based on Azadeh, Vaez and Gharib work (2009). Results: From examined citations, 68 numbers didn't retrieved and were blind citations. The results show that among the error sources based on the type of source citation, citation source language, and level of education component, faculty and the year of defending thesis, there is significant differences. However gender component does not have a significant impact on the accuracy of citation. Conclusion: Several factors can be found in happening of unfavorable situation in theses. We can suggest some solution in order to optimize citiation management and copying in theses .

کلیدواژه‌ها [English]

  • accuracy citation
  • Thesis
  • Shahid Beheshti University
  • error citation
  • Blind citation