بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس مسئول بخش نسخ خطی و اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه آن با برخی کتابخانه های ایران و جهان انجام شده است
روش: داده ها از طریق مشاهده محیط و امکانات این کتابخانه و مصاحبه با مسئولین و کارمندان هر بخش، و ارسال پرسشنامه ای با سوالات باز برای مسئولین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه کنگره و کتابخانه بریتانیا و مطالعه سایت این مراکز اطلاعاتی جمع آوری شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش، گزارشی از منابع موجود در کتابخانه و فعالیت های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه کنگره و کتابخانه بریتانیا برای حفاظت از مجموعه‌ها و منابع اطلاعاتی وژه ارائه و راهکارها و خط مشی ها و محدودیتهای موجود ببیان شده است.
نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان تا رسیدن به سطح ایده-آل فاصله دارد. و در کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان معیارها و استاندارها بطور کامل رعایت نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of the Building’s Security and Maintenance of Sources and Information in the Central Library and Document Center of the University of Isfahan and comparing it with some other Libraries within and outside Iran

چکیده [English]

Aim: The aim of this paper is to investigate the status of the building's security and maintenance of sources and information in the Central Library and Document Center of University of Isfahan and comparing it with some other universities in Iran and abroad.
Methodology: The data has been gathered via observing the environment and facilities of the library as well as interviewing with the heads and employees of each section and sending a questionnaire with open questions to the heads of National Library and Document Organization of Iran, Congress Library, British Library and exploring their websites.
Findings: In this study, a report of the available sources in the library and the activities of these libraries and organizations for protecting the collections and special information resources is provided and, then, the strategies, policies and present limitations for maintaining the security of information are proposed.
Conclusion: This study implies that Central Library and Document Center of the University of Isfahan is distant from the ideal level and the standards have not been met completely in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information security
  • protection of information resources
  • limitations
  • Academic libraries
  • Central Library and Document Center of University of Isfahan