ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناس ارشد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج. ا. ایران

چکیده

هدف: رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه‌ها در عملکرد مطلوب آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و کتابخانه‌ها زمانی می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند که کاربران بتوانند تعامل مناسبی با آنها برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران و میزان مطابقت این وبگاه با مولفه‌های نیلسُن با رویکرد مکاشفه‌ای  است.
روش/ رویکرد پژهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی با رویکرد  ارزیابی مکاشفه‌ای انجام شد. ابزار گرآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته شامل ده معیار اصلی و مولفه‌های فرعی آن بود. جامعه آماری این پژوهش 37 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی است.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد میزان همخوانی محیط رابط وبگاه کتابخانه ملی ج.ا.ایران با 10 مولفه نیلسُن، به‌طور کلی بالاتر از حد متوسط است. این وبگاه در برخی از معیارهای مدل نیلسُن از سطح مطلویی برخوردار نبود.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که میزان مطابقت محیط رابط با مولفه‌های" وضعیت واضح بودن و قابل‌رویت بودن نظام"،" همخوانی بین نظام با دنیای واقعی" ،" ثبات و یکدستی"، "جنبه‌های زیبایی‌شناختی و طراحی ساده"،"تشخیص به‌جای یادآوری پیام‌ها" زیاد است. همچنین در مولفه‌های "کنترل و آزادی عمل کاربر"، "کمک به کاربر در جلوگیری و اصلاح خطاها"،" انعطاف‌پذیر و کارایی نظام"،"راهنمایی و مستندسازی" در حد متوسط و میزان مطابقت با مولفه "پیشگیری از خطا" بسیار کم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of user website interface of National Library of Iran

نویسنده [English]

  • faraborz doroudi 1
1 faculty of Iranian Research Institute for Information Science and Technology
چکیده [English]

This research, investigated the user interface of National Library of Iran .The aim was to identify degree of match between user interface of National library of Iran with Nielson's model. The research method is qualitative applying the Heuristic evaluation method. A researcher-made Questionnaire was used for this survey. The research target population includes 36 cases of library and information professional .The data analysis showed that degree of match between interface of National library of Iran with Nielson's model is generally above average with some weak points in this website .The following is the results in accordance with the ten features of Nielson's model: the extent of concordance features like visibility of system status, match between system and the real world, consistency and standards, Aesthetic and minimalist design, Recognition rather than recall, is high also, features like User control and freedom , Help users Recognize, diagnose, and recover from errors ; Flexibility and minimalist design , Help and documentation is average and feature like error prevention is very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heuristic Evaluation
  • Nielsen's model
  • User interface
  • website interface