عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی داشگاه رازی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش انجام شده است.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه ی آماری تمام کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد که به صورت سرشماری تمام جامعه مورد بررسی قرار گرفت .از 170نفر کتابدار، 139 نفر به پرسشنامه ی محقق ساخته با پایایی8/91 پاسخ دادند.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین متغیرهای انگیزش، خط مشیهای مدیریتی، توانایی های فردی و تخصصی، ارتقاء شغلی، سطح تحصیلات، و افزایش حقوق با میزان گرایش کتابداران به پژوهش رابطه ی معنادار وجود دارد.بین سن و سنوات خدمت با میزان گرایش به پژوهش کتابداران کتابخانه های عمومی رابطه ی معنادار دیده نشد.
نتیجه گیری: گرایش به پژوهش در ابتدا و تا حدود زیادی به خود فرد برمی گردد اما برای رشد و تقویت نیاز به برنامه ریزی و حمایت مسئولان رده بالا و تصمیم گیرنده در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors related with the trend of librarians of public libraries in Kermanshah province to research

نویسنده [English]

  • Amin Zare 1
چکیده [English]

Aim: The aim of research was to determine the factors related to the trend of doing research among the librarians of Kermanshah province.
Methodology: The research method was survey and research community includes of all librarians worked in public libraries in Kermanshah province. The number of research community was 170, among them 129 librarians. Data were gathered via questionnaire. The validity of questionnaire was counted by Alpha Cronbach, which the number of Alpha was 91.8
Findings: findings showed that, motivations, management guidelines, personal and special capabilities, job promotion, educational level and salary increasing have significant correlation with the trend of librarians of Kermanshah province to research. Finding also showed no significant difference between male and female librarians in the trend to research.
Conclusion: According to the results of this research, the trend to research among the librarians of Kermanshah province was firstly personal, but the support of high level managers and administrators of public libraries can enhance this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Librarians
  • public libraries
  • Research
  • Kermanshah