بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف:. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره­گیری از فناوری (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده) در میان کاربران پایگاه­های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است.
روش­شناسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و در سطح تحلیلی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کاربران بالقوه مجموعه پایگاه­های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 325 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تهیه شده توسط ونکاتش و همکارانش بود که روایی (تطبیق ترجمه فارسی به انگلیسی) و پایایی بر روی آن انجام شد.
 
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد که از میان متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره­گیری، براساس میانگین نظر کاربران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، متغیر «انتظار عملکرد»، نمره و امتیاز بالاتری را کسب کرده است. همچنین مقایسه میانگین متغیرهای مدل در دو گروه متغیر مستقل و وابسته، نشان داد که متغیر «انتظار تلاش» نسبت به سه متغیر وابسته دیگر تأثیرگذاری بیشتری بر پذیرش و استفاده از مجموعه پایگاه­های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران داشته است. در مقایسه وضعیت متغیرهای پذیرش و بهره­گیری از فناوری با سطح متوسط، همه متغیرها به استثنای متغیر استفاده (کاربر) بالاتر از سطح متوسط قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: به­نظر می رسد که مجموعه پایگاه­های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از لحاظ متغیرهای پیش­بینی­شده درمدل یکپارچه پذیرش و بهره­گیری از فناوری در سطح مطلوب و بالاتر از متوسط قرار دارند. با این­حال تلاش برای بهبود مستمر این مجموعه برای افزایش سطح پذیرش و بهره­گیری ضروری به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the acceptance and use status of Iranian databases from the users' point of views: a case study of Iranian Research Institute of Information Science and Technology (IRANDOC)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nowkarizi 1
  • Maryam Saberi 2
  • Mohammad Hossein Dayyani 3
1 KIS dept., Education and Psychology faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Semnan University
3 Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi Universtiy of Mashhad
چکیده [English]

Purpose: determining the positions of Main variables of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model (performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, intention behavior, and use) among users of IRANDOC databases.
Methodology: this study is survey and conducted at the analytical and field level. The sample research is the all potential users of IRANDOC databases, which 325 people have been chosen through simple random sampling. The research instrument is the questionnaire provided by Venkatesh et al. that has been tested regarding its reliability and validity.
Finding: The results show that among main variables of UTAUT model, according of users’ opinion, effort expectancy is the most effect on the acceptance and use of IRANDOC databeses. Furthermore, comparing the status of UTAUT Model variables with average level, all the variables except use are above of the average level.
Conclusion: it seems that IRANDOC databases regarding the predicted variable of UTAUT Model ate at high or above arrange level. However, the need for more attempt to do continual improvement is necessary to increase the level of acceptance and use of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UTAUT model
  • Database
  • IRANDOC
  • acceptance and use of technology