بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه سمنان.

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از منظر شاخص‌های کمی ( تعداد کمی تولیدات علمی، حوزه موضوعی، سال تولید) و شاخص‌های کیفی( تعداداستنادها و شاخص‌هایی نظیر H-Index محققان دانشگاه) انجام گرفته است. همچنین بررسی و ترسیم نقشه و الگوی هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه سمنان و نیز تعیین سهم دانشگاه سمنان از تولید علم ایران و جهان با استفاده از شاخص‌های مربوطه در نمایه‌های استنادی پایگاه وب آو ساینس طی سال‌های 1990 تا 2015 است
.روش: این پژوهش به روش توصیفی، با رویکرد علم­سنجی و با استفاده از شاخص­های تحلیل شبکه­های اجتماعی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی مدارکی است که دانشگاه سمنان را در وابستگی سازمانی خود ذکر کرده و در نمایه­های استنادی وب آو ساینس و طی سال‌های 1990 تا 2015 نمایه شده­اند. در مجموع  2106 مدرک توسط پژوهشگران دانشگاه سمنان در این بازه زمانی به ثبت رسیده است. نقشه هم نویسندگی با استفاده از نرم افزارهای، کوآتور، یوسی نت و نت دراو ترسیم و تحلیل شده است.
یافته ها: حوزه مهندسی (حدود 39 درصد)، فیزیک (حدود 5/19 درصد) و ریاضی (حدود 14 درصد)، موضوعاتی بوده اند که محققان دانشگاه سمنان پیرامون آن تولید علمی داشته­اند. طی سال­های مورد بررسی، محققان ایران 019,272 مدرک تولید کرده­اند که در این بین سهم دانشگاه سمنان 2106 مدرک می­باشد که جایگاه تقریباً 30 را در بین دانشگاه­های کشور به خود اختصاص داده است. سهم دانشگاه سمنان از تولید علم جهان در بازه مورد بررسی، 0049/0 درصد است. محاسبه نرخ رشد نشان داد که، نرخ رشد تولیدات علمی محققان دانشگاه سمنان در نیم قرن اخیر  22/43  بوده  است که روند رو به رشد بسیار خوبی محسوب می شود. امجدی با اچ ایندکس 25، گرجی با 23 و اروجی با اچ ایندس 15 محققانی هستندکه بالاترین عدد این شاخص را به خود اختصاص داده­اند. به لحاظ استناد، امجدی با 2126 استناد در رتبه اول قرار گرفته است. پس از وی، گرجی و اروجی هرکدام با 1341 و 629 استناد قرار گرفته­اند. به لحاظ حوزه­های موضوعی، بیشترین حوزه­های مورد علاقه محققان دانشگاه سمنان برای انتشار مدارک علمی به صورت مستقل، حوزه ریاضیات بوده است.
نتیجه گیری: نتایج بررسی داده­ها نشان داد که هرچند روند هم نویسندگی در بین محققان دانشگاه سمنان در چند سال اخیر دچار نوسان بوده است اما در طی دوره مورد بررسی محققان دانشگاه سمنان به سمت هم نویسندگی گرایش داشته­اند و در مجموع نیز مدارک علمی سه نویسنده بیشترین نوع هم نویسندگی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the outputs and mapping the co-author network of Semnan University researchers in the Web of Science Indexes

نویسندگان [English]

  • Hossein Moradimoghadam 1
  • Rouhollah Khademi 2
  • Hamid Keshavarz 3
1 Department of Information Science & Knowledge Studies. Semnan University
3 Department of Information Science and Knowledge Studies. Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Aim: The aim of this article was to study the scientific outputs of Semnan university researchers in term of quantitative indexes (number of outputs, research area, and year) and qualitative indexes (number of citations and H-Index). Mapping the co-author network of Semnan university researchers in the Web of Science database was the other purpose of the present paper. 
 
Methodology: The research was conducted based on scientometric methods. The research population included all the documents which mentioned Semnan University as their affiliation and were indexed in Web of Science from 1990 to 2015. Totally, 2106 documents were indexed in this timespan. The co-author network was mapped and analyzed by Coau.exe, Ucinet and Netdraw.
 
Results: The results showed that Engineering (39%), Physics (19.5) and Mathematics (14%) were the subjects to which Semnan university researchers contributed. Totally, in the time span investigated, Iranian researchers produced 272019 documents out of which 2106 belonged to Semnan University. Therefore, this university ranked 30 among the Iranian universities. During the period studied, Semnan University produced 0.0049% of the universal scientific outputs. The results of the growth rate calculation indicated 43.22 for Semnan University researchers in the past fifty years that reveals a promising rising growth rate. Amjadi, Gorji and Orouji with 25, 23 and 15 H-Indexs ranked first to third, respectively. In term of citation, Amjadi ranked first with 2126 citations and Gorji with 1341 and Orouji with 629 citations were in the next ranks. Investigating the degree from among the centrality measurements was also calculated and the results showed that Gorji, Fereydoun and Asghari were in the top. The highest co-authoring rate occurred in 2005 which included 3 authors. As regards the fields of study, mathematics was the highest single-author subject.
Conclusion: The results of data analysis showed that, although the flow of co-authorship among the Semnan University researchers has fluctuated in recent years, during the studied period, the researchers of Semnan University have tended to write co-authorship. Generally, documents with three authors were the most co-authorship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semnan University
  • scientific output
  • co-author social network mapping
  • Scientometrics