مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابخانه ملی / عضو هیات علمی

2 کارشناس مسوول / کتابخانه ملی

چکیده

هدف: مقایسه بروندادهای اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در مراکز پژوهشی دولتی ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن .
روش: این پژوهش از نوع علم‌سنجی است و از روش‌های تحلیل محتوا و پیمایشی توامان استفاده کرده است. ابتدا شاخص های مورد نیاز از کارنامه علمی اعضای هیأت علمی کتابداری پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، و مراکز پژوهشی دولتی استخراج شد. سپس دو پرسشنامه تدوین شد، اولی برای نظرسنجی از متخصصان در انتخاب شاخص‌های مناسب ارزیابی بروندادهای علمی و دومی برای ارزیابی عوامل بازدارنده. جامعه آماری را کلیه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی دولتی تشکیل داد که نامشان در فهرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درج گردیده بود.
یافته ها: بیشترین تولیدات به مقالات (400 عنوان) اختصاص دارد و کمترین تولیدات، کتاب ترجمه‌ای (15 عنوان) است . بنابراین، گرایش به تولید مقاله بیش از سایر اقلام اطلاعاتی است. زبان فارسی در تولیدات آمار بالاتری را نشان می دهد . بیشترین سرانه تولید مربوط به مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی با تعداد 6 نفر هیات علمی و 156 برونداد علمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific output by Faculty Members of Library and Information Science in Governmental Research Centers in Iran

نویسندگان [English]

  • Narges Neshat 1
  • Zahra Sadat Alami 2
1 faculty member
2 National Library and Archive of Iran/ Expert responsible
چکیده [English]

Objective: This study has been conducted with the aim of investigating the scientific outputs of Library and Information Science (LIS) faculty in Iran's governmental research centers and the inhibiting factors of its productiveness in the view of the mentioned centers' faculty during the years 2006-2013.
Methods: Content analysis and survey methods werer used in this study. Research tools included CV of the faculty and questionnaire. Using content analysis, the CV of 48 faculty members of the above research centers was surveyed, and using questionnaire, the inhibiting factors of scientific productions in these centers in the view of faculty members were studied.
Results: Based on the research findings, in terms of the production of information items, Regional Information Center for Science and Technology (with 197 counts of production) won the first place, the National Library and Archives Organisation of Iran (185) stood in the second place, and Agricultural Scientific Information and Documentation Center (156) gained the third level of scientific productions. The majority of scientific output were in the form of journal papers and extensively in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government research centers
  • Faculty Members
  • Library and Information Science (LIS)
  • scientific output
  • Inhibiting factors