امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: تعیین امکان استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار مبتنی بر تکنیک فازیMCDM جهت کمک در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک توسط کاربران بوده است.
روش: این پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دکترای علم اطلاعات دانش شناسی، متخصصین ارشد پایگاه اطلاعاتی بوده و برای اولویت بندی معیارهای شناسایی شده از روش AHP استفاده شد. یافته ها: رتبه بندی شاخص های بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی براساس تکنیک AHP عبارتند از: به هنگام بودن با 196429/0، مستند بودن منابع اطلاعاتی با 173154/0، وضعیت خروجی منبع اطلاعاتی با 1164145/0 ، ارزش و کیفیت منابع با 0270342/0 به ترتیب در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. همچنین متخصص پایگاه ایرانداک امکان الحاق چنین سیستم را بروی پایگاه خود پیش بینی کردند.
نتیجه گیری: به دلیل اهمیتی که پایگاه اطلاعاتی ایرانداک برای کاربران خود دارد باید برای ارائه خدمات بهتر و کاراتر خود به امکاناتی مجهز نماید تا بتواند پاسخگوی نیاز کاربران باشد که یکی از این امکانات استفاده از یک سیستم های خبره در بازیابی اطلاعات با رویکرد فازی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the possibility of using an expert system decision based on fuzzy MCDM techniques to help in the retrieval and selection of resource information in IRANDOC databases is by end users

نویسندگان [English]

  • Asefeh Asemi 1
  • Saeedeh Khalilian 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was the possibility of using an expert system decision based on fuzzy MCDM techniques to help in the retirival and selection of resource information in IRandoc databases is by end users.
Method: The research method was descriptive – survey. Population comprises involved the10 information science doctoral students, the one person of specialist databases. The questionnaires were used to collect data. The data was analyzed by AHP method . Results: finding indicate that Ranking Criterions Based on AHP method as follows: up to date the 0/196429, Documentary the 0/173154, Output status the 0/1164145 & Value and quality of resources the 0/0270342 was respectively in First to fourth Priority also Specialist database was predicted possible the link .
Conclusion: Database IranDoc importance for academic users they must be equipped facilities to delivery Better and efficient service To be Answer User requirements, One of possible to use of expert system in the retrieval and selection of resource information based on fuzzy approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • expert system
  • analytic hierarchy process (AHP)
  • Information retrieval
  • Selection of information
  • Database