کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقش چکیده در مقالات علمی و اهمیت ذخیره و بازیابی آن در نظام‌های بازیابی اطلاعات، به یکی از مسائل زبانی نگارش چکیده، یعنی انسجام، به طور اخص انسجام دستوری پرداخته شده است.
روش: 504 چکیده از نشریات برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حوزه‌های عام هفتگانة موضوعی علوم بر اساس نظریة انسجام هالیدی- حسن (1976) با روش تحلیل محتوا مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته‌ها: بیشترین عوامل انسجامی به کار رفته در چکیده‌های مقالات نشریات مورد بررسی، را به ترتیب ارجاع، ربط، حذف و جانشینی تشکیل می‌دهد. در ضمن، در چکیده‌های حوزه علوم پایه و حوزه علوم انسانی بیش از 5 حوزه دیگر عامل انسجامی به کار رفته است. علاوه بر این، بیشترین عامل انسجامی به کار رفته را به ترتیب ارجاع، ربط، حذف و جانشینی تشکیل می‌دهد. از یافته‌های دیگر پیشنهاد افزایش نکات زبان‌شناختی انسجام به دستورالعمل‌های چکیده‌نویسی ایزو 214-1976است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Cohesion in Persian Abstracts of ISC Top Journals Based on Halliday-Hasan Cohesion Theory

نویسنده [English]

  • faemeh ahmadinasab
shahid chamran university of ahvaz
چکیده [English]


Purpose: In present study, considering the importance and role of the abstracts of scientific papers and the importance of its storage and retrieval in information retrieval systems, one of the linguistic problems of abstracts, namely, cohesion, in particular the syntactic cohesion is studied.
Methodology: 504 Abstracts of ISC Top journals from the seven major subject areas of science were studied based on Halliday-Hasan (1976) cohesion theory by content analysis method.
Findings: The most frequent cohesive devices used in the abstracts of the papers of ISC top journals are reference, conjunction, ellipsis and substitution. In addition, in the abstracts of basic sciences and humanities, more than other 5 areas of knowledge, cohesive devices have been used, and medicine has benefited from the least degree of cohesion. From other findings, is suggesting the addition of linguistic rules of cohesion to the ISO 214-1976 guidelines for abstracts.
Results: Due to the small number of cohesive devices, some of the abstracts of top journal papers have less readability and comprehension. To increase readability of the abstracts, the use of cohesive devices is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halliday-Hasan Cohesion Theory
  • Cohesion in Abstracts
  • ISC Top Journals
  • Information Storage and Retrieval