شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار

2 استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی کتابداران انجام شد.
روش: روش پژوهش، توصیفی از نوعِ همبستگی و جامعۀ آماری کلیۀ کتابداران کتابخانه‌های 10دانشگاه‌ دولتی سطح شهر تهران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393 به تعداد 600 نفر می‌باشد. حجم نمونه 304 نفر برآورد گردید که از این تعداد 234 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود..از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه محقق‌ساخته عملکرد مدیران استفاده شد. تحلیل داده‌های به دست آمده با استفاده از نسخه ((spss 19 انجام گرفت. از آزمون‌های آماری: همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که با توجه به سطح معناداری رابطه منفی و معناداری بین عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و فرسودگی شغلی کتابداران وجود دارد. یعنی با بالارفتن عملکرد مدیران فرسودگی شغلی در کتابداران کمتر می‌شود. همچنین، ضرایب معنی‌داری نشان داد که رابطۀ ابعاد عملکرد مدیران با فرسودگی شغلی، در سطح اطمینان 99 درصد، از نظر آماری معنی‌دار است. به جز در بعد تخصص مدیران که رابطه معناداری با فرسودگی شغلی بدست نیامد.
نتیجه‌گیری: بین تخصص مدیران و فرسودگی شغلی رابطه معناداری یافت نشد و این بدان معنا است که کتابدران ترجیح می‌دهند که مدیر کتابخانه مهارت‌های مدیریتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating academic libraries managers' performance and its effects on librarian burnout

نویسنده [English]

  • kobra raufi 1
چکیده [English]

In this research, we are going to investigate the relation between the performances of academic libraries Managers and their effects on librarians' burnout. Methodology is of correlative descriptive research method and statistical society (population) includes 600 people form the whole librarians of ten academic libraries in Tehran under supervision of Ministry of Science, Research and Technology. The sample was 304 people and 234 people rejected the inquiries. This research conducted using a questionnaire to gather necessary data.Two kinds of questionnaire, Moslesh' standard burnout questionnaire and researcher made questionnaire of managers' performance have been used. The analysis of gathered data has been done by means of SPSS 19. Pearson correlation test and multiple variables regression analysis were used to investigate the relations between variables. Significant coefficient showed that, at 99% confidence level, there is negative significant relation between the performance of academic libraries managers and librarian burnout. That is, the more the performance of libraries manager improve, the less will be the librarians' burnout. Also, significant correlation showed that there is statistical significant negative relation between the dimensions of managers' performance and librarians' burnout, in 99% of confidence level. In addition, among the dimensions of managers' performance, just managers' problem solving abilities is able to predict the dependent variable (burnout).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers' Performance
  • Burnout
  • Librarians
  • Academic libraries