ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش رتبه بندی کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش است.
روش پژوهش حاضر ترکیبی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی در مرحله اول 184 نفر از مدیران کتابخانه های مرکزی و در مرحله دوم، 35 نفر از اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی که از بین پاسخ دهندگان مرحله اول انتخاب شدند حضور داشتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.
یافته های: بین ابعاد جریان دانش و موانع جریان دانش رابطه معناداری وجود دارد. رتبه بندی با بلوغ مدیریت دانش، در سطح توسعه؛ بُعد عوامل مدیریتی و فردی، در سطح استانداردسازی؛ بُعد ویژگیهای دانش و کانالهای ارتباطی، در سطح بهینه سازی؛ بُعد منبع دانش و در سطح نوآوری؛ بُعد عوامل سازمانی و عوامل زمانی دارای موانع می باشند.
نتیجه: کتابخانه های در مرحله شروع بلوغ مدیریت دانش از اقدامات پایدار بهره مند هستند ولی در مرحله نوآوری مشکلات نسبت به مراحل دیگر بیشتر است. برای رفع مشکلات نیاز است مرحله به مرحله موانع را با مدیریت کارآمد حل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of barriers of knowledge flow factors of in libraries based of maturity mode of l knowledge management

نویسندگان [English]

  • asgar akbari 1
  • fatemeh nooshnfard 2
  • nadjla hriri 3
1 Ph.D. student of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2 Associate Professor of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
3 Professor of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • management Maturity
  • Academic libraries
  • Knowledge Management
  • Knowledge flow barriers