ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش رتبه بندی کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش است.
روش پژوهش حاضر ترکیبی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی در مرحله اول 184 نفر از مدیران کتابخانه های مرکزی و در مرحله دوم، 35 نفر از اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی که از بین پاسخ دهندگان مرحله اول انتخاب شدند حضور داشتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.
یافته های: بین ابعاد جریان دانش و موانع جریان دانش رابطه معناداری وجود دارد. رتبه بندی با بلوغ مدیریت دانش، در سطح توسعه؛ بُعد عوامل مدیریتی و فردی، در سطح استانداردسازی؛ بُعد ویژگیهای دانش و کانالهای ارتباطی، در سطح بهینه سازی؛ بُعد منبع دانش و در سطح نوآوری؛ بُعد عوامل سازمانی و عوامل زمانی دارای موانع می باشند.
نتیجه: کتابخانه های در مرحله شروع بلوغ مدیریت دانش از اقدامات پایدار بهره مند هستند ولی در مرحله نوآوری مشکلات نسبت به مراحل دیگر بیشتر است. برای رفع مشکلات نیاز است مرحله به مرحله موانع را با مدیریت کارآمد حل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of barriers of knowledge flow factors of in libraries based of maturity mode of l knowledge management

نویسندگان [English]

  • asgar akbari 1
  • fatemeh nooshnfard 2
  • nadjla hriri 3
1 Ph.D. student of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2 Associate Professor of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
3 Professor of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Aim this reserch is the ranking of academic libraries based on maturity model of the knowledge management.
Methodology: is a qualitative and quantitative combination. In the qualitative section, 18 experts and quantitative part in the first phase, 184 from the managers of the central libraries of universities, and in the second phase, among the respondents of the first stage, 35 were faculty members of the Department of Information and Knowledge Science. The data collection tool was a researcher-made questionnaire.
Findings: There is a significant relationship between knowledge flow dimensions and key barriers to knowledge flow. The ranking of libraries in comparison with the levels of knowledge management maturity, in the managerial and individual factors at the development, characteristics knowledge and Communication channel at standardization, source of knowledge and organizational factors at of optimization and time factors at innovation.
Conclusion: Academic libraries benefit from sustainable measures at the beginning of the maturity, but at the innovation stage, problems are more than the other stages. To overcome the problems, step-step obstacles need to efficient with efficient leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management Maturity
  • Academic libraries
  • Knowledge Management
  • Knowledge flow barriers