بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استادیار گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف: هدف بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات است.
روش: پژوهش از نوع توصیفی با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. تعداد 254 نفر از کارشناسان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین 750 نفر انتخاب و بین آنها پرسش نامه ی محقق ساخته دارای روایی صوری و پایا (82/0=α) توزیع و داده ها گردآوری گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که وضعیت ابعاد یکپارچگی اطلاعات (میانگین= 09/13)، شفافیت اطلاعات (میانگین=72/10)، اشتراک اطلاعات (میانگین=77/18)، فعالیت حرفه ای اطلاعات (میانگین=21/12)، غیررسمی بودن اطلاعات (میانگین= 55/8) و کنترل اطلاعات (میانگین=94/17) و بالاتر از سطح متوسط قرار می باشد. ضمنا، یکپارچگی اطلااعات، شفافیت اطلاعات، اشتراک اطلاعات و کنترل اطلاعات بر استفاده کارشناسان از نتایج اطلاعات تاثیر دارد ولی غیررسمی بودن اطلاعات بر آن تاثیر ندارد.
نتیجه گیری: فرهنگ اطلاعات سازمانی باورها، هنجارها و ارزشهای ناظر بر اطلاعات است، که توجه به آنها در سازمان می تواند بر محوریت اطلاعات در تصمیم گیری های خرد و کلان و استفاده از اطلاعات در انجام وظایف سازمانی تاثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Impact of Organizational Information Culture on Bushehr University of Medical Sciences Experts’ Using of Information Results

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Morshedi Yekta 1
  • Mohammadreza Farhadpour 2
  • Fariba Nazari 3
2 Assistant Professor of Knowledge and Information Science، Islamic Azad University، Ahvaz، Iran
چکیده [English]

Purpose: This research investigate the impact of organizational information culture on Bushehr University of Medical Sciences experts’ using information results.
Methods: The analytical survey method -correlational approach- were used.The Research population includes 750 experts of Bushehr University of Medical Sciences and using simple random sample method the 254 item were selected. Data collected by researcher-made questionnaire that distributed among the research population. The reliability of tools confirmed using Cronbach's alpha Coefficient (α=0.82).
Findings: Findings about the status of organizational information culture dimensions show that mean of information integration is (m=13.09), information transparency (m= 10.72), information sharing (m= 18.77), information professional activity (m= 12.21), unofficial information (m= 8.55) and information control (m= 17.94). All dimensions’ conditions are above the average level. Also, information integration, information transparency, information sharing and information control impact on experts using information results but unofficial information doesn’t.
Results: As results, it is obvious that organizational information culture is believing, norm and values which supervise information. Considering that in organization, can affect on information focus in decision making and information using in organizational activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Using Information Results
  • Bushehr University of Medical Sciences
  • Organizational Information Culture and Information Use