بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 عضو هیت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز

چکیده

هدف: بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی می‌باشد. روش: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف کاربردی و توصیفی از نوع علّی بوده است. نمونه پژوهش شامل 220 نفر از کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بوده که به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جهت شرکت در پژوهش انتخاب شد‌ه‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته طراحی‌شده براساس پژوهش ژولانسکی (1996) ‌بین اعضای جامعه‌ی پژوهش می‌باشد. پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در پژوهش شامل چهار مؤلفه‌ی منبع دانش، دریافت‌کننده‌ی دانش، بافت سازمان و خصوصیات دانش بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آزمون T تک‌نمونه‌ای جهت پاسخگویی به سؤالات و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور سنجش فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که سطح معناداری رابطه چندگانه بین متغیرهای پیش‌بین منبع دانش، دریافت‌کننده‌‌ی دانش، خصوصیات دانش و بافت سازمانی با انتقال دانش 000/0 شده و آزمون مورد نظر معنادار و همبستگی چندگانه متغیرهای فوق با ضریب 345/0 تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the barriers to knowledge transfer of Officials sectors to new personnel and in design in the departments of Persian Gulf Martyrs hospital environment in Bushehr base on Szulanski model

نویسنده [English]

  • maryam Shamsaei 1
1 Department of Knowledge and Information Science, Khouzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran, Department of Knowledge and Information Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Faculty member/Islamic Azad University Ahvaz Branch
چکیده [English]

Background:The aim of this study was to examine barriers to knowledge transfer of new staff and officials of departments in Persian Gulf Martyrs hospital in Bushehr project was based on the pattern Szulanski.
Material and Methods: This study was a description of type correlation.The sample consisted of 220 personnel of the Bushehr Persian Gulf Martyrs random sampling method, the researchers chose. According to the study, the researcher designed questionnaire Szulanski (1996) between members of the research. The questionnaire used in the study consisted of four components of knowledge, as the recipient of knowledge, context and characteristics of knowledge. To analyze the data to answer questions T One-sample test and Pearson's correlation and regression tests were used to assess hypothesis research.
Results and Conclusion: The results show that significant levels of multiple relationships between predictor variables of knowledge, knowledge recipient, tissue characteristics of knowledge and organizational knowledge transfer significant correlation 0.000 to test multiple variables approved by a factor of 0/345.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge transfer
  • Organizational structure
  • martyrs Hospital Persian Gulf
  • the characteristics of knowledge
  • receiving knowledge