بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور یزد، مرکز تفت

2 استاد گروع علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

3 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی و نظام وزن‌دهی آن با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.
روش: پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در مرحله کیفی با استفاده از پنل دلفی، مهمترین معیارهای فرعی الگوی تعالی سازمانی متناسب با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران شناسائی شد، در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه متناسب‌سازی شده، نظرات مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در خصوص میزان اهمیت هریک از معیارهای فرعی شناسائی شد. به منظورتجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده از رگرسیون امتیاز عامل و روش بوت استرپ-پی (صدکی) نرم افزار AMOS نسخه 23 استفاده شد.
یافته ها: الگوی تعالی سازمانی متناسب‌سازی شده در شرایط کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از برازش کافی برخوردار است، معیارهای توانمندساز در مجموع 62درصد و معیارهای نتایج 38 درصد از ساختار وزتی الگو را به‌خود اخصاص می‌دهند. در بین معیارهای توانمندساز معیار فرایندها، منابع و خدمات اطلاعاتی با وزن تقریبی 15درصد و در بین معیارهای نتایج معیار نتایج کلیدی عملکرد با وزن تقریبی 14درصد بیشترین وزن را به‌خود اختصاص می‌دهند.
نتیجه گیری: معیارهای توانمندساز بیش از معیارهای نتایج برای تعالی خدمات درکتابخانه‌های دانشگاهی ایران اهمیت دارند، تقویت این معیارها می‌تواند زمینه بهبود ارائه خدمات و رسیدن به نتایج متعالی را به‌دنبال داشته‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of proportionality of EFQM Business Excellence Model with Iranian University Libraries

نویسندگان [English]

  • Maryam Parsaeian 1
  • Nosrat Riahi nia 2
  • Somaye Sadat Akhshik 3
  • Mohammad Hasanzadeh 4
2 Full professor of Kharazmi university
3 assistant professor of Kharazmi university
4 Knowledge and Information Science Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: the purpose of this paper is the study of proportionality of EFQM Business Excellence Model
and it`s weighting system in Iranian academic libraries.
Method: the present study is done in two qualitative and quantitative stages. in qualitative stage by using Delphi panel were identified the most important sub ‌criteria which is fit to academic libraries of iran. In quantitative stage by using a proportional questionnaire were identified the viewpoint of managers of Iranian academic libraries regarding the importance of each of the sub criteria. Factor Score Regression with Bootstrap-p method used in AMOS v. 23 to analyze the data.
Findings: the EFQM business excellence model is fitted with the academic libraries conditions in iran. Empowering criteria make up a total of 62 percent and results criteria 38 percent of the pattern structure weigh. Among the enabler criteria, the process, resources and information services criteria with a weight of approgximately 15 percent and among the results criteria , key performance results criteria with a weight of
14 percent has the highest weight.
Conclution: The eanabler criteria are more important than the results criteria for the excellence of services in Iranian university libraries. Improving these criteria could lead to improved service delivery and transcendental outcomes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Excellence Model
  • Weighting system
  • Iranian academic libraries