بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 سردبیر مجله

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای وضعیت اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده‌ دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی (167 نفر) دانشکده دامپزشکی و دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 95-96 تشکیل می‌دهند. جامعه پژوهش با روش سرشماری صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌های، با استفاده از پرسشنامه‌ای انجام شده است که بر مبنای یافته‌های پژوهش پورسراجیان، اولیاء و سلطانی علی آبادی (1392) و نیز پرسشنامه رضائی (1392) تدوین شده بود.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان‌دهنده این است که از نظر اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم و دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، زیرساخت‌های اشتراک دانش از جمله زیرساخت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، زیرساخت فرهنگی، زیرساخت انسانی، زیرساخت راهبردهای رهبری و مدیریتی و زیرساخت ساختاری و اداری و تمایل اساتید به اشتراک دانش در وضعیت نسبتاً مطلوب وجود دارد. در مقایسه وضعیت دو دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از لحاظ زیرساخت فرهنگی تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود و در سایر زیرساخت‌ها وضعیت مشابهی در هر دو دانشگاه وجود دارد.
نتایج: وضعیت زیرساخت‌های اشتراک دانش در دو دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حد متوسط قرار دارد. به نظر می‌رسد با پیاده‌سازی برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر از طرف بخش مدیریت دانش و نیز حمایت‌های مدیریتی در دو دانشگاه می‌توان وضعیت بهتری را در این رابطه رقم زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparison investigating of knowledge sharing status and factors affecting it among faculty members of the faculty of veterinary medicine and basic sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz and faculty of basic Sciences of Jundishapur University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • hossein farajpahlou 2
  • ashraf haidarizadeh 3
1 Assistant Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 professor, shahid chamran university of ahvaz,
3 shahid chamran university of ahvaz
چکیده [English]

The main aim of this research was comparison investigating of knowledge sharing status and factors affecting it among faculty members of the faculty of veterinary medicine and basic sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz and faculty of basic Sciences of Jundishapur: The present research is a descriptive survey. The data collection has been done by using a questionnaire tool. The research population was all faculty members (167 peoples) in 2016-2017 Which is done by census method. The results of this research indicate that the faculty members are tendency to share knowledge and the knowledge sharing infrastructure of information and communication technology infrastructure is in good condition but other infrastructures such as cultural infrastructure, human infrastructure, leadership and management strategies infrastructure and the structural and administrative factors infrastructure are below of average condition. By comparing the status of two Universities, Shahid Chamran University of Ahvaz and Jundishapur University of medical sciences of Ahvaz in terms of the cultural structure there are difference and in the other structures a similar situation is observed in both Universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "knowledge sharing "
  • "infrastructure knowledge sharing"
  • "universities libraries"
  • "organization factor"