تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

3 مربی علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع سرفصل‌های درسی کارشناسی ارشد سه گرایش «مطالعات کتابخانه‌های عمومی»، « مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی» و «مدیریت کتابخانه‌های دیجیتالی» است.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از سیاهه وارسی استفاده شد.
یافته‌ها: درمجموع 525 منبع برای هرسه گرایش معرفی شده است. که 443 عنوان کتاب، 79 عنوان مقاله و 3 عنوان پایان‌نامه بوده و 297 منبع فارسی و 228 منبع انگلیسی بود. بیشترین منابع فارسی برای گرایش «مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی» و بیشترین منابع خارجی برای گرایش «مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال» پیشنهاد شده است. 52 درصد از کتب معرفی شده در رده Z قرار دارند. سپس، رده‌های H و Q (علوم) بیشترین قرابت را با حوزه کتابداری داشتند. پرتکرارترین منابع پیشنهادی نیز برای سرفصل مشترک «مبانی کتابداری و علم اطلاعات» بود.
نتیجه‌گیری: از نتایج می‌توان به ارائه سرفصل‌ها و منابع تکراری، انتخاب منابع پیشنهادی از آثار پیشکسوتان و نویسندگان جوان به ترتیب برای سرفصل‌های پایه و جدید و متفاوت بودن منابع و سرفصل حوزه دیجیتال نسبت به دو گرایش دیگر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Course Curriculum of Current Trends of Knowledge and Information Science in Iran( Public Library Studies, Academic Libraries Managing and, Digital Library Management

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Somayeh Panahi 2
  • Somayeh Parvin 3
1 Department of Literature and Humanities Science, Faculty Member of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
2 Department of Knowledge and Information Science, University of Qom,Qom, Iran
3 Instructor in Department of Medical Library and Information Sciences, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objectives: . The purpose of this study is to study the master's degree curriculum in three areas: "Public Library Studies," "Managing Academic Libraries," and "Digital Library Management" in citation.

Methodology: This research is an applied research using the "content analysis" method.
Findings: The data showed that 525 sources have been introduced for all trends. The sources consist of 443 books, 79 papers and 3 theses (297 Persian and 228 foreign sources). The most Persian sources have been suggested for the trend of "managing Academic libraries" and the most foreign resources for the trend of "managing digital libraries", respectively. 52% of the books are listed in Z category. Then, categories of H and Q ranked most closely with the field of librarianship. The most frequent resources were also for the common headline of the "Library and Information Science Fundamentals".

Conclusion: Among the results, it can be cited to present the repetitious headlines and resources, to provide suggested resources from the works of the pioneers for the basic titles and the updated works of the young writers for the new headlines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Course Curriculum"
  • "Academic Libraries Managing"
  • "Digital libraries Management"
  • "Public Library Studies"
  • "Knowledge and Information Science"