توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

مسئول کتابخانه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

هدف سنجش رابطه توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی در کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و همه کتابداران(104 نفر) جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده‌اند که 100 نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی صوری و شیوه توافق داوران و برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاد شد. یافته‌های پژوهش: میانگین کل نمره توانمندسازی سازمانی در جامعه پژوهش 76/3 از 5 بوده است. مؤلفه عملکرد مالی میانگین حاصل 229/0 پایین‌تر از میانگین نظری بوده است. نتایج پژوهش نشان داد با افزایش عملکرد رقابتی در کتابخانه‌ها، توانمندی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. و عملکرد رقابتی زنان به نسبت مردان بالاتر بوده است. تفاوتی به لحاظ نمرات عملکرد رقابتی بین گروه‌های مختلف سنی و نظرات گروه‌های مختلف تحصیلی راجع به عملکرد رقابتی و بین نمرات عملکرد رقابتی از منظر گروه‌های مختلف با توجه به سابقه شغلی وجود نداشت. مشارکت‌کنندگان با رشته تحصیلی کتابداری می‌توان گفت این گروه عملکرد رقابتی کتابخانه‌های موردبررسی به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه با رشته تحصیلی غیر کتابداری ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational empowerment and competitive performance Case study: Agricultural Extension and Education research organization affiliated teaching and research libraries across the country

نویسنده [English]

  • zahrasadat sajadi
Library director of the Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

The objective of the research is to measure the relation of organizational empowerment and competitive performance in educational researches and agricultural promotions libraries.The method used in this project is analytical survey and population are all from librarians (104 people) in which 100 persons have completed the survey.Research tools consist of two certained surveys. Research findings: total average score of organizational empowerment in the society were 3.76 out of 5. With regard to average financial performance the obtained records were 0.229 lower than theoretical average. These results showed that the more development in competitive performance of libraries will cause the better empowerment. In case of competitive performance the scores presented from women was higher than men scores. There was no difference due to scores of various age groups and comments of different educational groups regarding competitive performance and records of competitive performance in different groups’ point of view due to job history. Due to participants in the field of librarianship we can say that the competitive performance of case study libraries is significantly higher than similar performance for non librarianship fields

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Organizational Empowerment"
  • "Competitive Performance"
  • "Library"
  • "Educational Researches and Agricultural Promotion Organization"