چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه الزهرا

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پیمایشی-تحلیلی است که با رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) انجام شده است. در بخش اول، از روش تحلیل محتوا و در بخش دوم از تکنیک دلفی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش اول، 3922 مدرک شناسایی شده در پایگاه وب آو ساینس و در بخش دوم، 40 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به روش نمونه‌گیری هدفمند هستند.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که در 82.93 درصد پژوهش‌ها، 9 مدل پذیرش فناوری به کار رفتند و از بین آنها مدل تم (TAM) با فراوانی 694 بیشترین کاربرد را دارد. دیگر یافته‌ها نشان داد که چارچوب نهایی پذیرش فناوری‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران شامل 42 مولفه است. سودمندی استفاده درک شده، کیفیت سیستم (ویژگی‌های فناوری) و رضایت کاربر به ترتیب با کسب میانگین رتبه‌ای 32.10، 28.63 و 26.97 مهمترین مولفه‌ها در پذیرش فناوری هستند.
نتیجه گیری: پژوهش حاضر، با شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر پذیرش فناوری می‌تواند نقش بسزایی در رضایت کاربران و افزایش اثربخشی فناوری‌ها در کتابخانه‌ها به هنگام تغییر، توسعه و یا دگرگون‌سازی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A framework for Information and Communication Technology Acceptance at Academic Libraries in Iran: Delphi technique (approach)

نویسندگان [English]

  • mahboobeh farzinyazdi 1
  • roya baradar 2
  • Amir Ghaebi 3
1 alzahra university, tehran, iran
2 alzahra university, tehran, iran
3 alzahra university, tehran, iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to provide a comprehensive framework on the factors affecting the acceptance of information and communication technologies (ICTs) in Iranian academic libraries.
Method: The present research is applied in terms of its purpose and in terms of its implementation method is an analytical survey that has been carried out with a mixed (quantitative-qualitative) approach. In the first part, content analysis method and in the second part, the Delphi technique and a researcher-made questionnaire were used. The research community in the first part includes the title, abstract, and keywords of the 3922 records identified in the Web of science as Citation Database. The research community in the second part consists of 40 IT experts that were selected using objective sampling method.
Findings: The findings indicate that in 82.93% of the research, 9 technology acceptance models have been used; among them, TAM with the frequency of 694 has been the most used model in previous research. Other findings showed that the acceptance framework of ICTs in Iranian academic libraries includes 42 components. Also, perceived of usefulness, system quality (technological features) and user satisfaction with mean rank of 32.10, 28.63 and 26.97 were respectively recognized as the most important components influencing the acceptance of technology in Iranian academic libraries.
Result: The present research, by identifying and prioritizing the effective components of technology acceptance, can play a significant role in user satisfaction and increase the effectiveness of technologies in libraries when changing, developing or transforming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • technology acceptance
  • Academic libraries