رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی و ارزیابی رابطه‌ی آن با رضایت کاربران می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران و کاربران فعال کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در 21 شهرستان استان تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود. پرسشنامه اول بر اساس مدل کامرون و کوئین برای بررسی نوع فرهنگ سازمانی و پرسشنامه دوم به منظور بررسی رضایت کاربران طراحی شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شده است.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان می‌دهند از میان انواع فرهنگ سازمانی، فرهنگ بازاری فرهنگ حاکم در کتابخانه‌های عمومی استان می-باشد و فرهنگ قومی کمترین میانگین را در میان انواع فرهنگ سازمانی کسب کرده است. همچنین آزمون تحلیل همبستگی(176/0r=) نشان داد رابطه معنی‌داری بین رضایت کاربران و نوع فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه‌ها وجود دارد(015/0Sig=). همچنین، بین نظرات کتابداران در خصوص فرهنگ سازمانی بر اساس جنسیت، نوع استخدام، تحصیلات و سابقه کار کتابداران تفاوت معنی‌داری ندارد.
نتیجه‌گیری: کتابداران بیشتر به الگوی فرهنگ سازمانی گروهی تمایل دارند. این نوع فرهنگ سازمانی (خانوادگی) بر روی موضوعات داخلی تمرکز دارد اما آزادی عمل در ارزش‌ها بیشتر از ثبات و کنترل است. در این فرهنگ مدیریت سازمان از طریق کار تیمی، مشارکت و توافق عمومی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational culture and satisfaction of users based on Cameron and Queen Model: The study of public libraries in East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Abbas Doulani 1
  • Mitra Shakori 1
  • Masoumeh Karbala Aghaei Kamran 2
1 Knowledge and Information Science, Alzahra University, Tehran, Iran
2 . Knowledge and information science Department, School of education and psychology, Alzahra University, Iran, Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is Organizational culture and satisfaction of users based on Cameron and Queen Model in public libraries in East Azarbaijan province.
Methodology: This research is applied in terms of purpose with survey method. The statistical population of this study is librarians and active users of public libraries in the province of East Azarbaijan in 21 provinces of the province. The data gathering tool was two questionnaires. The first questionnaire was designed based on the Cameron and Quinn model to examine the type of organizational culture and the second questionnaire to assess the user satisfaction. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics using SPSS software version 20.
Findings: Findings show that the culture of the culture of the ruling culture in the province's public libraries is among the various types of organizational culture, and the ethnic culture has the lowest mean among all kinds of organizational culture. Correlation analysis (r = 0.1666) also showed a significant relationship between user satisfaction and type of organizational culture in libraries (Sig = 0.015). Also, there is no significant difference between librarian opinions about organizational culture based on gender, type of employment, education, and work experience of librarians.
Conclusion: Librarians are more likely to be part of a group organizational culture. This kind of organizational culture (family) focuses on internal issues, but freedom of action in values is more than stability and control. In this culture, organization management is through teamwork, partnership, and general agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • public libraries
  • Librarians
  • User satisfaction- East Azarbayjan