بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استاد گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

هدف: مطالعه حاضر به بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب پرداخته است.
روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی توصیفی بر روی نمونه 313 نفری از کارکنان ادارات تابعه مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب انجام شده است. به منظور گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که طی سه مرحله با اعمال نظرات 15 نفر از متخصصان، روایی آن به شکل صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ با 902/0=α محاسبه و تأیید گردید. سپس پرسش‌نامه­ها توزیع و در مجموع تعداد 310 جمع­آوری و تحلیل شد.
یافته‌ها: وضعیت مؤلفه­های دقت و صحت، به‌روز و به‌جا بودن، قابلیت اطمینان، شکل و جزئیات و دسترس­پذیری در مراحل گردآوری و ذخیره­سازی و سازماندهی در سطح بالاتر از متوسط (3) و نسبتاً مطلوب قرار دارد. هم‌چنین وضعیت مؤلفه­های دقت و صحت و قابلیت اطمینان در مرحله اشاعه و انتشار نسبتاً مطلوب بوده است و در خصوص مؤلفه­های به‌روز و به‌جا بودن، شکل و جزئیات و دسترس­پذیری وضعیت نسبتاً نامطلوب بوده است.
نتیجه‌گیری: علی‌رغم وضعیت نسبتاً مطلوب (میانگین≥ 3) جریان اطلاعات در مراحل گردآوری و ذخیره­سازی و سازماندهی، نارسایی در اشاعه و انتشار اطلاعات قابل تأمل است و می­تواند استفاده و ارزش‌آفرینی از اطلاعات را دچار چالش سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Status of Information Flow in Technical Affair Management on the National Iranian South Oil Company

چکیده [English]

Purpose: This study investigates status of information flow in Technical Affair Management on the National Iranian South Oil Company.
Methods: A descriptive survey method is applied. The population of this study includes the employees of subsidiary offices. The sample sizes of 313 employees were determined as an appropriate sample. 310 questionnaires were collected, 3 were excluded. Accordingly, 310 (99%) questionnaires were analyzed. Data collected by researcher made-questionnaire and were used to collect data in three phases with the opinions of 15 knowledge and information science, management and communication experts in the form of formal validity and its reliability Cronbach's alpha coefficient amount (902/0 = α) was confirmed.
Findings: The results showed that this components:Accuracy, Timeliness, Reliability, Detail and form and Availabilityin the process of collecting and storing and organizing at a higher level than average and was proper.
Results: Also the components of accuracy and reliability in the publication and distribution are relatively good and the other three elements of the situation have been relatively poor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Flow
  • Technical Affair Management on the National Iranian South Oil Company
  • Organizational Information Flow
  • Management of Information Flow