رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مدیر داخلی

10.22055/slis.2019.23985.1414

چکیده

مقدمه: نیاز به شناخت یک متغیر روانشناختی مهم است که ارتباط نسبتاً نزدیکی با یادگیری و فعالیت‌های مرتبط با آن مانند تفکر، جستجو، بازیابی، تحلیل و پردازش اطلاعات دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سطوح متفاوت نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در همه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 95-96 می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین نیاز به شناخت آزمودنی ها بر حسب جنسیت وجود ندارد ولی متغیر نیاز به شناخت آزمودنی‌ها بر حسب مقطع و حوزه‌ی تحصیلی آن‌ها متفاوت است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سازه نیاز به شناخت، در دانشجویان بر حسب حوزه‌ تحصیلی و مقطع تحصیلی متفاوت است و با بالارفتن مقطع تحصیلی افزایش می‌یابد. از طرفی نیاز به شناخت می‌تواند رفتار اطلاعاتی دانشجویان را پیش‌بینی نماید و به عبارتی رفتار اطلاعاتی دانشجویان بر حسب میزان نیاز به شناخت آنان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Need For Cognition And Information Behavior: A Case Study On Students Of Shahid Chamran University Of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Parvin Najafpour 1
  • zohreh Cheraghi 2
1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
2 Shahid chamran university
چکیده [English]

Purpose: this research was performed with the purpose of studying the relationship between multiple levels of need for cognition and students information behavior in different levels of education.
Method: this is a study with practical purpose done by survey method. The study population consists of all the students in all levels of education who are currently studying at Shahid Chamran university of Ahvaz in 2016-2017.
Findings: findings showed that there is not a meaningful difference between study population's need for cognition variable based on gender, but there is a meaningful difference in this variable based on study population's level of education and field of study.
Conclusion: based on the findings of this research it can be concluded that need for cognition, is different among students based on their level of education as well as field of study, and it increases in higher levels of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • need for cognition
  • information behavior
  • Shahid Chamran university
  • students