بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه شاهچراغ در شیراز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضرسنجش میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز به منظور اطلاع از وضعیت به کارگیری و بهره مندی این کتابخانه ها از فناوری های اطلاعاتی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی است و روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی طراحی شده توسط نورافروز، حریری و حنفی زاده (1389) استفاده شده است. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل توزیع فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف معیار با رسم جدول و نمودار استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز 86/0 بیشترین میزان آمادگی الکترونیکی را بین کتابخانه های دانشگاهی شیراز داشته اما در مقابل کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد با امتیاز 09/1- پایین ترین میزان آمادگی الکترونیکی را دارد.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهند که اکثر کتابخانه های دانشگاهی شیراز، آمادگی الکترونیکی در سطح متوسط به پایین دارند که این امر نشان دهندۀآمادگی الکترونیکی اندک این کتابخانه ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of Shiraz University Libraries E-readiness

نویسندگان [English]

  • zahra neamatollai 1
  • faride asare 2
2 Professor of shahid chamran university of ahvaz
چکیده [English]

This research project aims to evaluate different universities' libraries in Shiraz in providing information technology and communication services.
This study is based on a model which is designed by Noorafrooz, Hariri and Hanafizadeh. The present project is analytical and descriptive, and the method used in this research is based on information collated (in the year 1389) via a questionnaire prepared by the above mention authors. The statistical packages used in this survey were SPSS and Microsoft Excel.
The findings of this survey demonstrate the strong and weak points of all the university. The library of the College of Dentistry of Shiraz University of Medical Sciences ranked first among all of the surveyed libraries. In contrast, the library of the College of Human Sciences of Shiraz University had the lowest score of -1.09.
Overally, the results of this study show that the majority of the libraries of universities in Shiraz have average or below average electronic facilities and services offered to their users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiraz University Libraries
  • E-readiness
  • Information technology