جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 معاون اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

چکیده

هدف این این پژوهش تعیین میزان تاثیرگذاری کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی در اجرای راهبردهای مقابله با جنگ نرم است.
روش و جامعه پژوهش و ابزارگردآوری اطلاعات: این پژوهش مروری – کتابخانه‌ای و پیمایشی کاربردی است با استفاده از ابزار پرسشنامه که از متون و پژوهش‌های مرتبط استخراج شده و روایی آن توسط چند تن از اساتید تایید شده است اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده و در نرم افزار اس پی اس تجزیه و تحلیل شده است. جامعه این پژوهش بالغ بر65 نفر از استادان و اعضای هیات علمی و متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پژوهشگاه‌ها، سازمان‌های پژوهشی و دانشگاه-های دولتی به صورت گروه هدف در دسترس بوده است که ، تعداد ۴۵ پرسشنامه دریافت گردیده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داده است که ۲/۸۲٪ پاسخ دهندگان شبکه‌های ماهواره‌ای را دارای بیشترین کارایی نسبت با سایر ابزارهای جنگ دانسته‌اند. ۷/۶۶ ٪ جامعه پژوهش ایجاد تغییر در اعتقادات و باورهای جامعه را مهم‌ترین هدف جنگ نرم می‌دانند، ۸۴/۴ ٪ پاسخ-دهندگان جوانان و نوجوانان را مهم‌ترین گروه هدف در جنگ نرم می-دانند و ۸۰٪ افزایش آگاهی‌های عمومی را موثرترین راهبرد برای مقابله باجنگ نرم دانسته و نیز ۶۴/۴٪ اظهارنموده‌اند که کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی در ایجاد سرویس‌های آگاهی رسانی جاری به عنوان راهبرد مقابله با جنگ نرم بیشترین تاثیر را دارند. از نظر جامعه پژوهش بین میزان اهمیت اهداف جنگ نرم و اهمیت راهبردهای عمومی مقابله با آن ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft war and strategies to deal with it from perspective of library and information Scholars: in term of geopolitical research information

نویسندگان [English]

  • Sedigheh M.Esmaeil 1
  • Mahboobeh Ghorbani 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine effect of librarians and information professional's deal with soft war with achieves insights of them about soft war characteristics. This research library study and survey using questionnaire that has been confirmed by a number of teachers and professionals. Collected data analyzed in SPSS software. Population study is over 80 faculty members at governmental LIS research institutes, organizations and universities that about 45 questionnaires has been received. The findings show that 82.2% of population study believes the satellite TV's has the highest efficiency compared with other tools of soft war. 66.7% state that changing in beliefs is the most important goal of soft war. 84.4% state that young people are the most important of target group of soft war , and also 80% state increasing public awareness is the most effective strategies to address soft war and 64.4% believe that librarians and information specialists have the main role in creating current awareness services to deal soft war. At the end, there is a significant relationship between importance of war objectives and general strategies.From the results of this article, it is obvious that the role of librarian and information specialists is momentous in strengthening the incentive and awareness-raising strategies.At the same time, these groups must act and be effective in modifying controlling and limiting policies that can sometimes lead to resilience and negative impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft war
  • librarians and information professionals
  • general awareness