بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول کتابخانه عمومی ارشاد اصفهان

2 هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: شناخت و تعیین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی نوجوانان از کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان بوده است.
روش: تعداد328 عضو از میان 9418 نفر اعضای نوجوان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته چند گزینه ای با طیف لیکرت جمع آوری شده است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که کتاب های کمک درسی مهمترین منبع مورداستفاده نوجوانان در رفع نیازهای اطلاعاتی است و مهمترین منبع نیز در برآوردن نیاز اطلاعاتی آنان محسوب می شوند. خدمات امانت دهی به عنوان مهمترین خدمات عمومی ‌تعیین شد که مهمترین خدمت در برآوردن نیاز اطلاعاتی آنان نیز است. مهمترین مشکل در رفع نیازهای اطلاعاتی عدم آگاهی نوجوانان از منابع جدید است. بیشترین موضوع مورد علاقه آنان تکنولوژی است .
نتایج: نتایج پژوهش حاکی از این است که کتابخانه های عمومی تقریبا در برخورد با نیازهای اطلاعاتی مراجعان نوجوان خود و نیزدر خدمات امانت دهی موفق عمل نمودند، اما در سایر خدمات ضعیف عمل نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The information needs of young adults at public Libraries in isfahan

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Shokohian 1
  • Asefeh Asemi 2
  • Ahmad Shabani 2
چکیده [English]

Purpose:The main purpose of the study was to identify the teenagers' need from the public libraries' services and resources under supervision IPLF
Methodology: This study was a descriptive-survey and the research population contained teenager's members in the public libraries. Random sampling method was used. A researcher-made questionnaire formed the major instrument for data gathering.
Finding: The findings show that first preference and most using LR were Educational Extra Books and the last preference is Indexed Journals Database. first priority of teenagers' use of the LS belongs to the Lending services and the last priority belongs to extra services. the first priority meeting teenagers' need by the LR is for Educational Extra Books and the last priority is for Indexed Journals Database. the first priority teenagers’ answers to the question of how much their needs are met by the LS is for Lending Services and the last priority is for Familiarity to Library service. first priority of the problems of teenagers in using the library is for lack of knowledge about new resources and the last priority is for lack of providing training programs to get familiar to the library. finally The most favorite topic for teenagers is technology.
Conclusion: comparing the results of the questionnaires with the adolescents' needs, recognize that libraries under IPLF are almost successful in meeting the needs of the customers based on their priorities. Also we can conclude that public libraries have been successful in lending services but couldn’t meet other needs of the public services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Llibrary Services
  • Public Library
  • Library resources
  • Teenagers
  • Information Need