بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، لرستان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بیجار، ایران

چکیده

با نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ دبیران مدارس دورۀ اول و دوم متوسطۀ شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 به تعداد 500 نفر تشکیل داد. نمونۀ آماری 217 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی با حجم متناسب انتخاب شد. شاخص و مبنای طبقات دبیران مرد و زن بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ارتباط سازمانی دعایی(1372) با آلفای(91/0)، تسهیم دانش بوک، زمود، کیم و لی(2005) با آلفای(75/0) و اعتماد سازمانی الونن، بلومکویست و پومالاینن(2008) با آلفای(94/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی smartpls2 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط سازمانی به صورت مستقیم(185/0=β) و غیرمستقیم(103/0=β) بر تسهیم دانش تأثیرگذار است (در مجموع288/0=β). ارتباط سازمانی به صورت مستقیم(521/0=β) بر اعتماد سازمانی تأثیرگذار می‌باشد(در مجموع521/0=β). اعتماد سازمانی به صورت مستقیم(198/0=β) بر تسهیم دانش تأثیرگذار است(در مجموع198/0=β). همچنین تأثیر ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی، اعتماد سازمانی با(35/0=β) تبیین شد.
نتیجه‌گیری: در این رابطه زمانی‌ که اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی وارد معادله می‌شود، دارای قدرت بیشتری است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که ارتباط سازمانی با نقش میانجی‌گری اعتماد سازمانی موجب افزایش تسهیم دانش در میان دبیران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ghadampour 1
  • Maryam Zandkarimi 2
چکیده [English]

This study aimed to investigate relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers. This research is of descriptive correlational study. Research community is included all highschool teachers of first and secund class in the year of 1395 in bijar city whom were 500 people. The statistical sample was 217 people. For data collection questionnaires, a organizational communication doaee (1372) with alpha (0.91), Knowledge sharing Bock, Zmud, Kim & Lee(2005) with alpha (2006) with alpha (0.75) and organizational trust Ellonen, Blomqvist & Puumalainen (2008)with alpha (0.94) was used. For data analysis of structural equation modeling using pls was used. The results show that organizational communication directly (β=0.185) and indirect(β= 0.103) on In other words it can be said that organizational communication with role mediator organizational trust of the Increase Knowledge sharing
placed school teachers.In this regard, when the organizational trust as a mediating variable in the equation is treated with more power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • organizational communication
  • organizational trust