واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:مرور مقاله های حوزه بازی در کتابخانه و ارائه طرحی کلی از موضوعهای مورد پژوهش است. جامعه پژوهش 86 مقاله ای است که دراین حوزه دراسکوپوس نمایه شده است.اطلاعات هر مقاله ها در اکسل ذخیره شد. عنوان و چکیده‌ مقاله ها و در صورت در دسترس بودن، متن کامل مقاله مطالعه شد.نتایج نشان دادکمترین و بیشترین تعداد مقاله منتشرشده توسط هر پژوهشگر،به ترتیب یک و 6 مقاله است.نیمی از مقالهها از سال2012 به بعد منتشر شده است. 3/66درصد مقاله ها را مقاله پژوهشی تشکیل میدهند.نتایج تحلیل مقالهها بر اساس نوع کتابخانه،روش پژوهش،سبک بازی وموضوع مقاله نیز ارائه شده است. موضوعهای موردبحث حول‌وحوش آموزش مبتنی بر بازی،مجموعه گستری کتابخانه،برنامه بازی،طراحی بازی،تحلیل بازی،آموزش سواد اطلاعاتی،آموزش کتابخانه،آموزش اخلاق حرفه ای و سرقت علمی،حمایت کتابخانه از بازی و گیمیفیکیشن است. بدون شک به منظور موفقیت در پروژه‌های مرتبط با بازی و کتابخانه،نگاه به ابعاد متفاوت آن و برنامهریزی در آن زمینه‌ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود و پژوهش‌هایی نظیر پژوهش حاضر می‌توانند دیدی همهجانبه بهمنظور برنامه‌ریزی بلندمدت برای ارائه برنامه های بازی در کتابخانه و استفاده از بازی در آموزش کتابخانه ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis and Review of the Literatures in the field of Game in libraries

نویسندگان [English]

  • Zahra Batooli 1
  • Fatemeh Fahimnia 2
2 Associate Prof. Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: review of articles in the field of Game in libraries and provide scientometric and content analysis of this field.The study population included 86 articles in the field of Game in libraries that indexed in Scopus by the end of 2016.Articles information saved in Excel to be analyzed in the final stage. Title and Abstracts and If availability, the fulltext of the articles were studied. 66.3 percent of articles were "Research paper". Collection of these articles was cited 134 times. The results of articles analysis are provided based on the type of library, research methods, game style and Subject. The most important subjects in in the field of "Game in libraries" were Game-based learning, Game collection development, Game programs, Game design, Game analysis, Information literacy, Library instruction, search ethics, plagiarism and gamification. Identify different subjects of the field of game in libraries Will be most effective to the success of research projects in this field and to provide long-term planning for Implementation of game programs in libraries and using game in education such as library instruction, information literacy education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game
  • Libraries
  • Information literacy
  • Library instruction
  • Game-based learning