فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

3 استاد بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز می‌باشد.
روش‌شناسی: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می‌باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه‌های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. جامعه مورد مطالعه، کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز (87 نفر) می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد از بین مؤلفه‌های مدیریت دانش، بین مؤلفه‌های "افراد" ، "فرایند" و "فرهنگ" با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در حالیکه بین مؤلفه "فن‌آوری" با "کارآفرینی سازمانی" رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها نیاز به پیاده‌سازی مدیریت دانش و بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری خود، در ایجاد کارآفرینی سازمانی در طول زمان می‌یابند که، بستگی به فرآیند تبادل دانش دارد. در این مسیر مهم‌ترین عامل موفقیت کارآفرینی سازمانی، مدیریت کردن اثر بخش دانش در سازمان است. به عبارت دیگر، مدیریت دانش در کتابخانه‌ها می‌تواند به عنوان بستر ظهور کارآفرینی سازمانی تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process, culture, people, three components of effective corporate entrepreneurship of information science specialists in shiraz university

نویسندگان [English]

  • Hanieh Zare 1
  • Saeideh Ebrahimi 2
  • Abdolrasool Jowkar 3
چکیده [English]

Objective: The aim of the study is to investigate the role of knowledge management components in corporate entrepreneurship of information science specialists, employed in shiraz university libraries.
Methodology: The used tools of the study include KM questionnaire of Nayyer (1390) and the CE questionnaire of Hooman (1381). Stability alpha coefficient of Cronbach was used to measure internal parallelism of KM and CE questionnaires, which gained 0/89 and 0/92, respectively. The studied society includes the librarians, employed in shiraz university libraries (87 people).
Findings: Results indicated, among the components of KM, components "people", "process" and "culture" had a significant and positive relationship with corporate entrepreneurship, but between the component of the "Technology" with corporate entrepreneurship, there was no significant relationship.
Conclusions: Libraries need to implement knowledge management and utilization of its intellectual capital, In creating entrepreneurship in the over time that, depends on the knowledge exchange process. In this way the most important factor of corporate entrepreneurship achievement effective management of knowledge in the organization. In other words, knowledge management in libraries could be considered as the bedrock of corporate entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • corporate entrepreneurship
  • process
  • culture
  • people