بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزا داسلامی واحد خمین، خمین-کارشناس مسئول مجلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف:هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی سرمایه روانشناختی و نقش صفات مثبت را در افزایش عملکرد افراد در محیطهای کاری با نگاهی علمی مورد توجه و بررسی قرار میدهد. لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان پرداخته است.
روش تحقیق: روش تحقیق همبستگی با شیوه ی نمونه گیری طبقه ای تصادفی میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بودند. 128 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامه های استاندارد و با کمک نرم افزار spss 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که بین میزان خودکارآمدی(اعتمادبه نفس)، امیدورای، خوش بینی، و انعطاف پذیری و تعهد سازمانی آنها رابطۀ معنادار وجود دارد. امّا بین سرمایۀ روانشناختی و تعهدسازمانی و ویژگی‌های جمعیت شناختی رابطه معنادادری وجود ندارد.
نتایج: نتایج این تحقیق بر آنست تا راهکارهای جدید بر اساس علوم نوین در برابر مدیران و سرپرستان کتابخانه ها قرار دهد تا گامی هر چند کوچک در جهت بهبود شرایط کاری همکاران عزیز شاغل در کتابخانه ها برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological capital and organizational commitment among public university libraries in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Parisa Kamranian M. 1
  • Mozafar Cheshmehsohrabi 2
چکیده [English]

This research examines the relationship between psychological capital and organizational commitment in public university librarians in Isfahan.
Materials and Methods: the methoe of reaserch is correlation with stratified random sampling method. The population of this research were all librarians in Isfahan universities which 128 employees were selected. Data is based on standard questionnaires were analyzed according to the statistical society. The data collected used with software spss 21.
Results: The findings of the analysis showed self-efficacy (confidence), hoped, optimism, and flexibility librarians of Isfahan public universities and their organizational commitment there is a significant relationship but The relationship between psychological capital and organizational commitment there is no significant relationship between demographic characteristics librarians of Isfahan public universities.
Conclusion: The results of this research is to discover new solutions based on modern science to managers and supervisors libraries, so that is a step,  to improve the working conditions of workers and librariansbecome better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Self-Efficacy
  • organizational
  • commitment
  • Positive Psychology