مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص‏های یادگیری خودراهبر در دانشجویان علم اطّلاعات و دانش‏شناسی را بررسی کرده و میزان اثربخشی تکنیک نقشه‏های مفهومی و روش مشارکتی را بر آن‏ها ارزیابی نماید.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ شیوه‏ی گردآوری داده‏ها شبه تجربی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. در ابتدا با استفاده از روش تحلیل متن عوامل مؤثّر بر یادگیری خودراهبر و مؤلفه‏های مربوط به آن کشف شده و پرسشنامه استاندارد فیشر و همکاران جهت سنجش میزان آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان مورد بهره‏برداری قرار گرفت.
به منظور ارتقای مؤلفه‏های مذکور، با پیاده‏سازی تکنیک نقشه‏های مفهومی و آموزش مبتنی بر روش مشارکتی مداخله‏ی آزمایشی صورت پذیرفت.
نتیجه‏گیری: در شرایطی که آموزش با استفاده از تکنیک نقشه‏های مفهومی بر یادگیری خود راهبر و هیچ‏یک از مؤلفه‏های آن تأثیر معناداری نداشت، بهره‏گیری از روش یادگیری مشارکتی تأثیر معناداری را بر تمامی آن‏ها نشان می‏دهد. با آموزش به شیوه‏ی یادگیری مشارکتی انگیزش یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانشجویان افزایش یافته و انتظار می‏رود روحیه‏ی خوداتّکایی، رضایت از فرایند آموزشی و موفقیّت تحصیلی دانشجویان فزونی یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Promoting Self-directed Learning Readiness Scale by Utilizing Concept Maps and Collaborative Learning in Information Science and Knowledge Studies (Case Study: University of Tehran)

نویسنده [English]

  • Amir Hessam Radfar 1
1 Information Science, Management faculty, University of Tehran
چکیده [English]

Goal: This study aims to discover self-directed learning’s components among the university students studying in the field of Information Science and Knowledge Studies, as well as to apply two new teaching methods including concept maps and collaborative learning.
Method: Considering the type of data collection, this research is classified as the semi-experimental method along with pre-test and post-test. Firstly, the influential elements impacting on self-directed learning and its different components were discovered by text analysis method. Then, the Fisher’s questionnaire was used to measure the self-directed learning’s components of the mentioned students in the pre-test stage. Improving the self-directed learning’s components, two new teaching methods including concept maps and collaborative learning were applied. Finally, the Fisher’s questionnaire was used for the post-test stage.
Results: The findings indicate that utilizing collaborative learning has a meaningful impact on the self-directed learning’s components among the students studying in the field of Information Science and Knowledge Studies in University of Tehran, while concept map method has no such meaningful impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative Learning
  • Concept Map
  • Information Science and Knowledge Studies
  • Self-Directed Learning