بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناس، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کتابدار، نهاد کتابخانه های عمومی استان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان سرمایه اجتماعی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور از طریق تحلیل شبکه همکاری های علمی بین کارمندان می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – اکتشافی بوده و با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم نویسندگی کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی (مرکزیت) از طریق یوسی آی نت تحلیل و نقشه مربوط با نرم افزار نت دراو ترسیم شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد انسجام شبکه هم نویسندگی کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی ایران به میزان 01/0 است که نشان دهنده حداکثر ارتباط علمی میان 1 درصد از کارکنان این سازمان است. همچنین بر اساس تحلیل شبکه در رابطه با هر یک از شاخص های مرکزیت رتبه، بینابینی و نزدیکی نقش کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی به ترتیب تنها 35 درصد، 20 درصد و 25 درصد می باشد. نتیجه گیری: با توجه به انسجام پایین شبکه همکاری علمی کارمندان نهاد و با توجه به مرکزیت بینابینی می توان ادعا کرد که سرمایه اجتماعی اندک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the social capital of public library organization of Iran, using the social network analysis of the scientific communication of the staff of this organization

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zarmehr 1
  • Ali Mansouri 2
  • Marjan Kazemi 3
1 Department of Information science, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Librarian
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the amount of social capital in the institution of public libraries of the country through the analysis of the scientific cooperation network between employees. Methodology of the present study is descriptive-exploratory and using social network analysis, the authorship network of staff of the public libraries institution was studied. The data were analyzed by using the social network analysis through the UCINET Analysis and related map drew by NETDRAW software. The findings of the research showed that the network coherence of the authorship of the staff is 0.01 which represents the maximum scientific communication among 1% of the staff of this organization. Also, according to the network analysis, in relation to each of the indicators of centrality of degree, betweenness and the closeness, the role of the staff of the institution of public libraries are only 35%, 20% and 25%, respectively. Conclusion: Due to the low coherence of the scientific cooperation network of staff and, with regard to betweenness centrality, it can be claimed that social capital is small.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coauthorship
  • Scientific communication
  • social capital
  • Social network analysis
  • Public Libraries Institution of Iran