شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی بود.
روش: پژوهش حاضر، پیمایشی کاربردی بوده و جامعه‌ آماری آن، کلیه‌ی 729 خانواده‌ کودکان سرطانی مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان (امید) در سال 1397 بود که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 244 نفر به صورت روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند و داوطلبانه بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته دارای 15 پرسش اطلاعات جمعیت‌شناختی و 4 عامل با 48 گویه در مورد نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تعیین شده و پایایی کل آن از طریق آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که از بین این 4 عامل، عامل «حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و معنوی» اولویت اول، عامل‌های «ارائه اطلاعات در مورد سرطان توسط کادر درمان» و « امکانات و خدمات سلامت و مشاوره» با هم اولویت دوم و عامل «دسترسی، ارائه و تبادل اطلاعات سلامت مرتبط» اولویت آخر بودند.
نتیجه‌گیری: ارزیابی منظم نیازهای اطلاعاتی والدین می‌تواند به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های سلامت کمک نماید تا با ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان، موجب کاهش استرس و اضطراب خانواده‌ها و مشارکت بیشتر آنان در مراقبت از کودکان شده و در نهایت هزینه‌های درمانی خانواده‌ها و نظام سلامت کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization the Information Needs of Families Who Had Children with Cancer

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Zare-Farashbandi 1
  • Elham Koohkan 2
  • Gholamreza Rajabi 3
  • Saeed Yousofian 4
2 MSc Student, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor, Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to identify and prioritize the information needs of families who had children with cancer.
Methods: The present study was an applied survey and its statistical population included all 729 cancer-causing families referred to Isfahan seyyed-Al- shohada Hospital (Omid) in 1397. Based on the formula for determining the size of Cochran sample, 244 families were selected through voluntary and purposive nonprobability sampling based on inclusion and exclusion criteria. The research instrument was a researcher-made questionnaire containing 15 demographic questionnaires and 4 factors with 48 items about the information needs of Families Who Had Children with Cancer. The face and content validity of the questionnaire was determined and its reliability was obtained through Cronbach's alpha of 0.96.
Result: The findings showed the factor "social, economic and spiritual support" was the first priority, the factors "provision of cancer information by the health care provider" and "health and counseling facilities and services" were the second priority and the factor "access, presentation, and exchange of related health information" was the last priority.
Conclusion: Regular assessment of information needs of parents can help health care providers to provide the information they need to reduce the stress and anxiety of families and their greater participation in childcare and ultimately reduce their health care costs and health care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information needs
  • Family
  • Cancer Children
  • Isfahan