تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس مسول امور کتابخانه های، اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش است.
روش: روش پژوهش پیمایشی است؛ از مدل‌یابی معادلات ساختاری(SEM) و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل استفاده شد. جامعه آماری 380 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان بوده است. از آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی. ال. اس. و در برخی از داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 22 استفاده شد
یافته‌ها: ضریب مسیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی برابر (867/0) است که گویای معناداری تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی است. ضریب مسیر بین متغیرهای سرمایه‌ی اجتماعی و مدیریت دانش برابر (145/0) است که گویای معناداری تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر مدیریت دانش است. ضریب مسیر بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز 783/0 شده است که تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش را تأیید می‌کنند. همچنین نتایج آزمون تی سوبل نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی در رابطه سرمایه‌ی اجتماعی و مدیریت دانش نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital by Intergovernmental Organizational Culture on the Possibility of Establishing Knowledge Management in Public Libraries of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Mansor Kohi Rostami 1
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 2
  • Negar Moori Bakhtyari 3
2 Assistant Professor. Information Science & Knowledge Dep. Education and Psychology School. Shahid Beheshti University. Velenjak. Tehran. I.R.Iran
3 public library

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • social capital
  • organizational culture
  • public libraries