تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس مسول امور کتابخانه های، اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش است.
روش: روش پژوهش پیمایشی است؛ از مدل‌یابی معادلات ساختاری(SEM) و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل استفاده شد. جامعه آماری 380 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان بوده است. از آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی. ال. اس. و در برخی از داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 22 استفاده شد
یافته‌ها: ضریب مسیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی برابر (867/0) است که گویای معناداری تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی است. ضریب مسیر بین متغیرهای سرمایه‌ی اجتماعی و مدیریت دانش برابر (145/0) است که گویای معناداری تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر مدیریت دانش است. ضریب مسیر بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز 783/0 شده است که تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش را تأیید می‌کنند. همچنین نتایج آزمون تی سوبل نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی در رابطه سرمایه‌ی اجتماعی و مدیریت دانش نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital by Intergovernmental Organizational Culture on the Possibility of Establishing Knowledge Management in Public Libraries of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Mansor Kohi Rostami 1
  • Mansoor Koohi Rostami 2
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 3
  • Negar Moori Bakhtyari 4
2 Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Assistant Professor. Information Science & Knowledge Dep. Education and Psychology School. Shahid Beheshti University. Velenjak. Tehran. I.R.Iran
4 public library
چکیده [English]

Purpose of Study: The purpose of this study was to investigate the effect of social capital of librarians of public libraries in Khuzestan Province through the mediation of organizational culture on knowledge management.
Research Methods: Structural equation modeling (SEM) and partial least squares method were used to test the hypotheses and model fitness. The statistical population of this study is 380 librarians of general libraries in Khuzestan province. T test, independent t, confirmatory factor analysis, and structural equation analysis was used.
Finding: The results indicate that coefficient of social capital is equal to organizational culture (0.867), which shows that the impact of social capital on organizational culture is significant. The coefficient of the path between social capital variables and knowledge management is equal to (0.145), which indicates that the effect of social capital on knowledge management is significant. The path coefficient between the organizational culture and knowledge management variables is 0.783 which confirms the impact of organizational culture on knowledge management.
Conclusion: This research showed that social capital and organizational culture are effective in establishing knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • social capital
  • organizational culture
  • public libraries