بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی‌جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران.

4 دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی در سال 2015 است.
روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحلیلی – مقطعی است. جمع‌آوری داده‌ها به روش سرشماری و با استفاده از سیاهه وارسی انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد فراوانی با رسم جدول و نمودار و آمار تحلیلی شامل آزمون آماری کای دو در نرم‌افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: 281 مقاله در پژوهش بررسی گردید. بیش‌ترین مقالات مورد بررسی از نوع مقطعی، با هدف درمان و در حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی بودند. در این مطالعات نسبت پذیرش مقالات توصیفی - مقطعی در حوزه بهداشت عمومی بیش تر از مطالعات دیگر بود. همچنین احتمال پذیرش مقالات کارآزمائی بالینی در نمایه های بین المللی کم تر از مطالعات دیگر و احتمال پذیرش مطالعات بهداشت عمومی در این نمایه ها بیش تر از سایر حوزه ها بود.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد بین شاخص های «نوع مطالعه» و «حوزه موضوعی» و احتمال نمایه شدن مقالات در نمایه های بین المللی ارتباط آماری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the methodological trend of AJUMS-affiliated papers indexed in international indices

نویسندگان [English]

  • raana kousari 1
  • Ali Hossein Ghasemi 2
  • Firoozeh Zare-Farashbandi 3
  • Sayed Javad Mirsaeed 4
1 . MedLIS Dept., Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 Department of Library & Medical Information, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The main aim of this study is investigating the methodological trend of AJUMS-affiliated papers published in 2015 indexed in international indices.
Methods: This study is a cross-sectional analytical study. The Data were collected by census method using a check list. The collected data were analyzed using descriptive statistics include frequency and percent of frequency with drawing table and chart and analytical statistics include X2 Test under SPSS 22 software.
Findings: 281 papers were evaluated. Most of the reviewed papers were of a cross-sectional type, aimed at treatment and in the public health field. The rate of acceptance of cross-sectional descriptive papers in the field of public health was more than others. Also, possibility of being accepted for clinical trials to indices was less than other studies.
Conclusion: The results of this study showed that there are statistical relationships between the "study type" and "subject area" indicators in articles with the possibility of getting indexed in international indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodological trend
  • Indexing
  • Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
  • Scientometrics
  • international indices