شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی پژهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی استقرار مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشور است.
روش پژوهش: در این پژوهش، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی از سه طبقه کشورها با تحقیق و توسعه بالا، کشورها با تحقیق و توسعه متوسط و کشورها با تحقیق و توسعه پایین انتخاب شدند. به منظور تحلیل تجربیات ، از روش کیفی تحلیل چارچوب استفاده و تلاش شده است با استفاده از کدگذاری، مولفه‌های اصلی (مضمون‌های اصلی) مدیریت دانش از تجربیات کشورها استخراج شود.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، مهمترین مولفه‌های اصلی استقرار مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی عبارتند از منابع انسانی و آموزش، زیرساخت فناورانه، فرهنگ سازمانی، یادگیری و نوآوری ، و ساختار سازمانی.
نتیجه‌گیری: برپایه نتایج این پژوهش، تحقق مولفه‌های شش‌گانه استقرار مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی نیازمند انجام برخی اقدامات عملی مرتبط است که در این پژوهش به آنها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the main components of knowledge management in the public and government sectors of countries with Benchmarking approach

نویسندگان [English]

  • leila Namdarian 1
  • farhad shirani 2
  • Teimour Marjani 3
1 Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IraNDoc), Tehran, Iran
2 Information Technology Research Department, Iranian Research institute for Information Science and Technology
3 Institute of Development Studies , Academic Center for Education Culture and Research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • public and government sectors
  • country experiences
  • benchmarking