تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد )

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22055/slis.2020.23862.1404

چکیده

در طی سالیان گذشته ورود فناوری‌های الکترونیکی به‌ویژه اینترنت در سازمان‌ها مزیت‌های بسیاری را برای سازمان و کارکنان آن فراهم کرده است؛ بااین‌وجود فناوری‌های نوین ازجمله اینترنت پیامدهای منفی، از قبیل کاهش سطح بهره‌وری و زیان‌های مالی نیز در پی داشته-اند. در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری‌های نوین در سازمان موردمطالعه و بررسی قرار گیرد. "طفره-روی سایبری" که بر استفاده غیر کاری از اینترنت به‌وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد موضوع موردبحث در پژوهش حاضر است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر طفره‌روی سایبری بر عملکرد کارکنان شرکت داده‌ورزی سداد(پارس) می‌باشد. مدل پژوهش کنونی، بر اساس داده‌های گردآوری شده از 108 پرسشنامه که به‌صورت تصادفی میان کارکنان شرکت داده‌ورزی سداد(پارس) توزیع و جمع‌آوری شده، بر اساس روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)، از طریق نرم‌افزار PLS مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد، طفره‌روی سایبری بر روی عملکرد کارکنان ( 0.705- =  و T= 2.705) و همچنین طفره‌روی سایبری بر عملکرد شهروندی ( 0.529- =  و T= 9.248 ) و وظیفه‌ای) 0.454- =  و T= 6.091)تأثیر معکوس دارد و همچنین طفره‌روی سایبری بر عملکرد مخرب ( 0.749=  و T= 17.117 ) تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber loafing effect on employee performance (Case study of Sadad Data Processing Company)

نویسندگان [English]

  • farkhondeh salehi 1
  • Habibollah roodsaz 2
  • Yousef Mohammadi Moghadam 3
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University Faculty of Management and accounting
3 Allameh Tabataba'i University Faculty of Management and accounting
چکیده [English]

Over the years, electronic technologies, especially the Internet have had many advantages for the organization and its employees; however, new technologies such as the Internet have had negative consequences Such as reducing the level of productivity and Financial losses in the aftermath. This research surveys one of the negative consequences of new technologies in the organization. The subject of this research is "Cyber loafing" which implies the non-business use of the Internet by employees in the organization. The aim of this study is to investigate the effects of cyber-loafing on the performance of employees of SADAD information corps. Current research model, based on data collected from 108 questionnaires to randomly among employees of Data SADAD (PARS) distributed and collected, based on structural equation modeling (SEM), through the PLS software been tested. The obtained results of data analysis show, Cyber loafing have the negative effect on employee performance (=- 0.705 and T = 2.705) as well as cyber loafing on the Citizenship performance (= -0.529 and T = 9.248) and Task performance (= -0.454 and T = 6.091). as well as cyber loafing have a Direct and significant influence on the Counterproductive performance (= 0.749 and T = 17.117).

Key words: Cyber loafing ،Counterproductive Performance , Citizenship Performance ,task Performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber loafing
  • Counterproductive performance
  • Citizenship Performance
  • task Performanc